Страничка родителей

Психологи зробили висновок, що є слова й вислови, які начебто й необразливі, однак за частих повторень здатні дратувати не менше, ніж явний чи брутальний лемент, навіть якщо промовлені спокійним тоном. А є слова, які люди, звісно, соромляться говорити, хоча ті здатні згладжувати образи й промахи, поліпшувати настрій.                                   

 

 

 

«ЗАБОРОНЕНІ» ЗВЕРТАННЯ ДО ДИТИНИ: 

 

    Скільки    разів    тобі повторювати...                                               

 

•  Я сказала — зроби...

 

•  Ти що, не розумієш?..

 

•  У всіх діти як діти, а ти...

 

•  За що мені така кара...

 

•     Не  лізь,  якщо  не  можеш

зробити...

 

•     І в кого ти тільки такий

вдався...

 

 

 

•  Невже тобі важко запам'ятати,

що...

 

•  У моєї подруги дитина — просто ангел, а ти в мене...                                                    

 

 

 

«ПОТРІБНІ» ЗВЕРТАННЯ ДО ДИТИНИ:

 

•  Вирішимо все разом...

 

•  Як ти вважаєш...

 

•  Мій любий...

 

•  Це ти добре придумав(ла)...

 

•   Таке    тільки    ти    міг

придумати...

 

•   Я не сумніваюся, що ти в мене

 найрозумніший(а)...

 

•   Я так вдячна долі, що ти в

мене є...

 

•   Впевнена, що ти зможеш...

 

•   Я завжди знала, що моя дитина

найкраща...

 

 

 

 

 

Програма «Впевнений старт» як орієнтир формування готовності до навчання у школі.           

    Реалізуючи дану програму, вихователі мають забезпечити «впевнений старт» дітей у навчальній діяльності. Тому підготовка ді­тей до навчання у школі стає одним з основних завдань освітнього процесу п'ятирічок. А відтак, слід  забезпечити наступність у ро­боті дитячого садка і школи.        Наступність — це забезпечення безперервної освіти дітей з ураху­ванням самоцінності певного віку та перспективності розвитку осо­бистості дитини.     Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи досягається тоді, коли освітній процес у дошкільному навчальному закладі спрямовано на всебічний розвиток дітей, коли встановлено тісні контакти між дошкільним навчаль­ним закладом і школою, зокрема-щодо наступності у навчанні дітей.     Наступність у навчанні — це вста­новлення необхідного зв'язку та пра­вильного співвідношення між частинами навчального предмета на різних етапах його вивчення. Наступність передбачає послідовність, систематичність подачі і засвоєння нового навчального матеріа­лу з опорою на вже вивчений  (з урахуван­ням рівня розвитку дитини).       Зв'язок між загальноосвітнім і до­шкільним навчальними закладами має бути двостороннім.Педагоги дошкільного закладу мають добре знати зміст, завдання, принци­пи і методи навчання у школі. Вони ма­ють бути добре обізнаними з норма­тивно-правовими документами, які регулюють роботу школи. Це дасть їм змогу грунтовно підготувати дитину до шкільного навчан­ня, правильно добираючи методи і прийоми роботи.               Упровадження програми «Впевнений старт» орієнтує педагогів-дошкільників на модернізацію освіти, перегляд багатьох усталених підходів, на но­ваторство і творчість. Вихователям важливо розуміти, що у роботі з дошкільниками немає місця «шкільній» моделі навчання, не мож­на дітей перевантажувати інформацією. Пріоритет у роботі з до­шкільниками слід надавати не навчанню, а розвитку і вихованню.     А вчителі початкових класів, у свою чергу, мають знати, що Ба­зовий компонент дошкільної освіти в Україні, Базова програма роз­витку дитини дошкільного віку «Я у Світі» і програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» — це документи, які орієнтують педагогів на  особистісний розвиток кожної дитини, на формування життєздатної, компетентної, творчої людини.     Головною метою дошкільної освіти є формування активно-пізнавального ставлення дитини до навколишнього світу. Важливо, щоб виховате­лі не намагались «виліпити» у дитячому садку маленького школяра, а вчителі початкової школи не намагались повернути його до «форми» дошкільного життя, яка вже стала «затісною» для дитини.        На практиці видно, що діти у віці 4 — 6 років  успішно оволодівають читанням, лічбою, а деякі- й письмом. Але не завжди такі діти готові до шкільного навчання.          Для забезпечення наступності і попередження шкільної дезадаптації необхідно  розв'язати низку завдань, а саме:- визначити загальні і специфічні цілі дошкільної і початкової освіти;-побудувати на цій основі єдину методичну систему;-домогтися послідовної змістової лінії у предметах, які дублюють програму     першого класу, необгрунтовано перевантажуючи дітей на дошкільному етапі;-домогтися врахування вікових та психофізіологічних особливостей дітей у перших класах.    Для розв'язання цих завдань і з метою забезпечення наступності між дошкільним закладом і школою треба  встановити  тісний двосторонній зв'язок, який здійснюється за трьома напрямами:·            

* співпраця педагогічних колективів;·                     

* взаємодія дитячих колективів;·                     

* спільна робота дошкільного і загальноосвітнього навчальних закладів з батьками.    

 

   Співпраця педагогічних колективів здійснюється у різних формах роботи, зокрема — взаємовідвідування занять і уроків,  проведення спільних засідань педагогічних рад, консультацій, семінарів-практикумів, конференцій тощо. Ці заходи дають змогу педагогам дитячого садка і школи розв'язувати проблемні питання, виявляти недоліки, що заважають здійсненню наступності у роботі, визначати способи вдосконалення освітньої роботи. Педагоги під час таких заходів поглиблюють знання щодо програмних вимог, форм і методів роботи з дітьми дошкільного  і шкільного віку. Між ними виникають товариські стосунки, що сприяють формуванню у дошкільників дисциплінованості, почуття обов'язку та інших якостей, потрібних майбутнім учням. Школярі, опікуючись дошкіль­никами, вчаться піклуватись про молод­ших, у них формується почуття відпові­дальності.     Спільна робота дошкільного і за­гальноосвітнього навчальних закладів з батьками передбачає низку заходів: проведення зборів батьків майбутніх першокласників за участі вчителів по­чаткової школи, організація тематичних виставок, консультацій різних спеціа­лістів, лекторіїв, спільних виховних за­ходів тощо.Для успішного взаємозв'язку слід роз­робити план роботи із забезпечення наступності дошкільного навчального закладу та початкової школи, зокрема спільні заходи для педагогів: семінари, семінари-практикуми. 

     Програма стає орієнтиром у роботі дошкільного за­кладу з п'ятирічками щодо формування у них готовності до навчан­ня у школі. Упровадження цієї програми у практику роботи сприятиме  підвищенню професійної майстерності педагогів та активізації твор­чого пошуку ефективних методів і прийомів проведення освітньої ді­яльності зі старшими дошкільниками.

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум