План роботи дошкільного закладу на 2022-2023 навчальний рік

 


Розділ І

Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу
за 2021/2022 навчальний рік та завдання на 2022/2023 н.р.

 

БЛОК І. – тип закладу, характеристика груп, кількість дітей у них; якісна характеристика педагогічного колективу; освітні програми, якими керуються педагоги, орієнтовний розподіл навчального навантаження на тиждень за віковими групами.

Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим рівнем у системі освіти, стартовою платформою особистісного розвитку дитини. Створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, забезпечення ціннісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу є метою оновленої дошкільної освіти.

Зміни, що відбуваються в дошкільній освіті, у зв’язку з реформою освітньої галузі, оновленням Базового компонента дошкільної освіти – Державного Стандарту. На державному рівні процес реалізації річних завдань забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».

Нормативно-правове забезпечення

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu/pedagogam-zakladiv-doshkilnoyi-osviti/normativo-pravovi-akti

Закон України:

•  Про освіту

•  Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій

в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану

•  Про правовий режим воєнного стану (стаття 15 п. 44)

•  Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій

в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану

Листи МОН:

•  Про методичні рекомендації

• Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні

•  Планування роботи закладу дошкільної освіти від 07 липня 2021 р. № 1/9-344

• Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладу дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році від 27 липня 2022 р. № 1/8504-22

• Щодо особливостей застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану

• Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану

• Щодо відпусток без збереження заробітної плати у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану

• Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні від 02.04.2022  № 1/3845-22

• Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб

• Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році

• Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання

• Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками

• Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти від 19.04.2018 № 1/9-249.

З 24 лютого в зв'язку воєнного стану садочок був переведений  на роботу в онлайн форматі. Працівники працювали в дистанційному режимі.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

 З метою забезпечення надання якісної освіти, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості в закладі були затверджені: освітня програма, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, в яких визначені основні тенденції розвитку закладу дошкільної освіти, розкривають організаційно-змістові характеристики оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі, наявні проблеми та шляхи їх розв’язання.

Пріоритетний напрям діяльності закладу – сталий розвиток. Під час освітньої діяльності в нашому закладі реалізується природня потреба дитини у руховій активності, що забезпечує оптимальний рівень фізичної працездатності, засвоєння і використання елементарних знань у галузі фізичної культури, сформованість умінь і навичок для вирішення рухових завдань у різних життєвих ситуаціях. Завдання сталого розвитку які реалізуються в закладі сприяють формуванню творчих та технічних здібностей, продуктивного та критичного мислення дошкільників.

    У 2021-2022 навчальному році продовжено роботу над обласною науково-методичною проблемою: «Модель 4К у розвитку soft-skills навичок, як основа формування самоефективності дошкільника-майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ 2020-2023 рр.» ( І етап)

Засновником дошкільного закладу є Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а уповноваженим органом – управління освіти Дніпровської міської ради.

У 2021/2022 навчальному році заклад дошкільної освіти відвідувало 150 дітей. У закладі функціонувало 7 груп:

1 група раннього віку, 1 група молодшого дошкільного віку, 2 групи середнього дошкільного віку, 3 групи старшого дошкільного віку.

Враховуючи запити батьків за 10,5 – годинним режимом працювали 7 груп.

Для забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та їх доцільним розподілом директор Олена Кесар здійснює формування педагогічного колективу на підставі існуючих кваліфікаційних вимог: вищої педагогічної освіти та професійних якостей. Заклад на 86,6% забезпечений педагогічними кадрами, є вакантна посада вихователя (2 ставки).

Кількісний склад працівників закладу:

 • кількість штатних одиниць за штатним розписом – 17,625
 • кількість педагогічних працівників – 14
 • обслуговуючого персоналу – 16

Кількість педагогічних працівників за посадами: директор - 1, вихователь-методист – 1, керівник гуртка з англійської мови – 1, музичний керівник – 1, практичний психолог – 1, вихователів – 9.

Курсова перепідготовка пройшла у 2020/2021 навчальному році відповідно до плану. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів забезпечувалося своєчасне перебування педагогів на курсах підвищення кваліфікації при КЗВО «ДАНО» ДОР. У зв’язку з карантинними заходами, а потім із введенням військового стану в Україні педагоги стали слухачами онлайн-семінарів та тренінгів. При КЗВО «ДАНО» ДОР підвищили кваліфікацію у 2021/2022 навчальному році 3 педагогічні працівники.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме:

 • спеціалістів І категорії – 2
 • спеціалістів ІІ категорії – 3
 • спеціаліст – 2
 • навчається у ВНЗ – 1
 • не мають кваліфікаційної категорії - 6.

Аналіз статистичних даних

 складу педагогічного колективу КЗДО № 17 ДМР


 

 

Атестація педагогічних кадрів є ефективним методом, що сприяє розширенню кола творчо працюючих педагогічних працівників, розробленню та реалізації ними нових педагогічних технологій, диференціюванню змісту освіти, інноваційних програм, а також служить підвищенню якості освіти. Адміністрація закладу постійно опікується питанням фахового зростання працівників. Атестація дає змогу виявити здатність та бажання педагогів до самоосвіти, самовдосконалення, підвищення результативності роботи.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 зі змінами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, наказу управління освіти і науки Дніпровської міської ради від 05.10.2020 № 217 «Про організацію атестації керівних кадрів та педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 10.02.2022      № 1/2338 «Про атестацію педагогічних працівників» та наказу по закладу дошкільної освіти від 08.10.2021 № 35-о/д «Про атестацію педагогічних працівників КЗДО № 17 ДМР у 2022 році» було проведено атестацію педагогічних працівників закладу. Адміністрація проводила роботу щодо своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами, які атестуються, наявності посвідчення курсової перепідготовки та визначення стажу безпосередньої педагогічної роботи. Перспективний план-графік складено на п’ять років та висвітлено в атестаційному куточку, який розміщений у приміщенні методичного кабінету. За останні два роки зросла кількість педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Цей показник становить 21,4% від загальної кількості педагогів. Показник кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» становить 14,3%.

Згідно із графіком проведення атестації вивчалася система роботи педагога, що атестувався, проводились співбесіди з педагогами з питань самоосвітньої діяльності, вивчалася документація, аналізувався рейтинг серед колег, вихованців, батьків. Педагогічний працівник залучався до активних форм методичної роботи: виступи на педагогічних радах, брав участь у семінарах. За підсумками атестації в 2022 році педагог закладу отримав кваліфікаційну категорію: «спеціаліст другої категорії» – вихователь Соболь Людмила.

Заклад працює за чинною освітньою програмою, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України «Стежинки у Всесвіт».

Запорукою якості освіти в закладі дошкільної освіти є раціонально та методично правильно спланована освітня діяльність педагогічних працівників з дітьми дошкільного віку. Успішно виконується найважливіше завдання сучасного закладу дошкільної освіти – навчання дітей науки життя, збагачення їх навичками практичної діяльності. Протягом 2021/2022 навчального року освітня робота груп була організована на підставі чіткого планування роботи відповідно до вимог освітніх ліній розвитку Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм.

Під час складання орієнтовного розподілу занять на тиждень у закладі освіти дотримуються вимог раціональності, відповідності кількості й тривалості занять згідно з наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності». Для покращення якості освіти у своїй роботі педагоги використовують нетрадиційні форми організації освітньої діяльності в онлайн форматі: заняття-подорожі, заняття-вікторини, заняття-дослідження, квести, міні-заняття за ініціативою дітей: розповідання казок, розігрування сюжетів фольклорних творів, описування змісту літературних творів, характеру персонажів. Різні види занять організовувалися як творча співпраця педагога з дітьми як офлайн так і онлайн.

Основною формою проведення занять є гра. Для дітей раннього та молодшого віку всі онлайн заняття проводились в ігровій формі. Вихователі: Шуліка Т.Ю., Друзіна А.О., Данилюк В.М., Ткаченко Т.Г., Богохвал І.В. використовували дидактичні ігри та вправи, творчі ігри, ігрові прийоми, ігри з правилами. Але слід засвідчити, що здебільшого на практиці у вихователів Костюк Н.В., Соболь Л.Л. та Політанської А.А. відбувається перенасичення занять словесною інформацією, де переважає монологічне мовлення вихователя, а не форма спільного діалогу з вихованцями під час онлайн занять у програмі Zoom.

 

БЛОК ІІ. Діяльність методичного кабінету та методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів; участь адміністрації та педагогів у методичній роботі міста, області як основа підвищення професійної компетентності та відкритості закладу для батьків, колег, суспільства, участь закладу в експериментальній роботі.

Методична служба базувалася на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога. Програмне та психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Упродовж року вихователем-методистом Кривко Юлією методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію та збагатити інтереси педагогів, задовольнити їхні духовні та професійні потреби щодо організації освітнього процесу в закладі.

У закладі відповідно до накреслених завдань по сприянню сталому розвитку особистості дошкільника, формуванню творчих та технічних здібностей, продуктивного та критичного мислення дітей та з метою презентації сучасних педагогічних підходів до розвитку особистості дитини та враховуючи запит суспільства спрямованого на формування творчих та технічних здібностей був проведений теоретичний семінар «Дитячий садок – осередок для сталого розвитку».

Виконання завдань, обраних на навчальний рік, проходило інтегровано, перепліталося, доповнювало та збагачувало зміст напрацьованих заходів кожного із завдань.

Одним з головних завдань дошкільного закладу є створення умов щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій з метою формування сталих навичок гігієни життєдіяльності, рухової активності та саморегуляції для забезпечення повноцінного фізичного розвитку.

Для підвищення рівня взаємодії з батьківською спільнотою в умовах адаптивного карантину, а потім після введення воєнного стану в Україні активно використовувались інформаційно-цифрові платформи: Фейсбук, кожна група створила сторінку в додатку Viber та Телеграм, але основною у діяльності педагогів стала платформа Classrom на якій висвітлювалась освітня робота, проводились консультації для батьків. В зазначених спільнотах батькам надавались консультації та практичні рекомендації. Зазначені форми роботи дали змогу навчитися практично розробляти та використовувати освітні ІК-інструменти для підвищення ефективності сучасного заняття, впроваджувати цифрову грамотність у свою практичну діяльність, сприяти підвищенню власного рівня професійної компетентності з ІКТ.

В контексті реалізації інноваційної стратегії інформатизації дошкільної освіти вихователь групи «Ромашка» в груповому приміщенні якої наявний телевізор, і вона використовувала його до введення воєнного стану в Україні для збагачення освітнього процесу, добираючи презентації до занять, динамічні музичні паузи, відеоролики, які допомагають краще зрозуміти матеріал. А вже у другій половині навчального року всі педагоги закладу володіють комп’ютерною технікою на рівні, необхідному для повноцінного дистанційного навчання та виховання.

Організація освітнього процесу відбувається з урахуванням безпекової

ситуації за допомогою дистанційної форми роботи. У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі звертаємо особливу увагу на такі аспекти:

- організація навчання педагогічних працівників щодо дистанційної роботи з дітьми та надання їм методичної підтримки;

- забезпечення педагогів необхідним обладнанням та доступом до інтернету;

- організація психолого-педагогічної підтримки та супровід усіх учасників освітнього процесу;

- систематичність організації освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку.

Використовуємо синхронне і асинхронне навчання.

Синхронне навчання – це процес, коли відбувається онлайн-заняття, а асинхронне – коли вихователь записує відеозаняття або записує, наприклад, мотиваційне відео і передає його батькам для самостійного опрацювання дітьми. Якщо дитина не може самостійно опрацювати наданий матеріал, то батьки опрацьовують його разом із дитиною.

В умовах запровадження дистанційної форми організації освітнього процесу батьки стають партнерами педагогічних працівників. Тобто перша робота здійснюється саме з ними, а вже далі з їхніми дітьми.

До педради № 3 у травні 2022 року був проведений тематичний контроль у всіх групах «Підготовка вікових груп до літнього оздоровчого періоду», результати доведені до відома педагогів.

Як показує наш час, зокрема карантинні умови та введення воєнного стану в Україні, створення умов щодо впровадження здоров’яутворюючих технологій з метою формування сталих навичок гігієни життєдіяльності, рухової активності та саморегуляції, є одним з першочергових завдань ЗДО. Тому проблема створення здоров’язбережувального, безпечного і комфортного середовища в закладі була детально обговорена під час семінару-практикуму в червні 2022 року «Опікуємося дитиною разом із родиною».

У дошкільному закладі було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху, з метою удосконалення організаційної та практичної роботи з питань безпеки дітей, підвищення ефективності проведення роботи по виробленню дій, правил та навичок безпечної поведінки у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, спрямованих на запобігання ДТП, за участю підростаючого покоління та дорослих та профілактики травматизму серед дітей та питань безпеки дорожнього руху, виховання свідомого та дбайливого ставлення дітей до власного здоров’я, також були проведені Тиждень безпеки дитини та Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Протягом навчального року один раз на місяць у кожній віковій групі проводились заняття з безпеки життєдіяльності, які включали в себе бесіди, інтерактивні та сюжетно-рольові ігри, практичні тренінги, онлайн-виставки, розваги.

З метою формування у дітей розуміння цінності власного життя і здоров’я з дошкільниками було проведено цикл тематичних інтегрованих онлайн-занять. У групах раннього віку: «Ми – матусині помічники», «Як перейти вулицю?», «Мої речі. Догляд за ними», «Водичко, водичко, умий моє личко», «Предмети гігієни. Викупаємо ляльку перед сном»; у дошкільних групах: «Домашні помічники. Про небезпеку неправильного користування електроприладами», «Ми – пішоходи», «Чистота – запорука здоров’я. Предмети гігієни», «Про професію лікаря, медсестри»; у середніх групах: «Правила запобігання дитячого травматизму», «Сам вдома. Безпека у побуті?», «Безпечні та небезпечні вулиці і дороги», «Безпека. Колючі, ріжучі, вибухонебезпечні предмети», «Хто нас лікує? Добрі та злі мікроби», «Мій розпорядок дня. Загартування»; у старших групах: «Сам вдома. Незнайомі предмети та речовини», «Правила та безпека дорожнього руху». Та в усіх групах систематично проводяться онлайн-заняття про безпеку в умовах воєнного стану: «Суспільна поведінка під час воєнного стану», «Правила безпечної поведінки на ігровому та спортивному майданчику в умовах воєнного стану».

Під час проведення занять та бесід вихователі навчали дітей способам регулювання власної поведінки в довкіллі, серед людей, предметів, в умовах стихійних природних явищ. З дітьми був організований і проведений цикл тематичних бесід: у групах раннього віку: «Сірничок маленький, а біда велика», «Машини на нашій вулиці», «З ким можна спілкуватись, а з ким – ні?», «Коли киця сміється, а коли сердиться», «Чистота – важлива справа», «Звідки беруться бруднулі», «Що таке здоров’я»; дошкільних групах: «Користь та небезпека від вогню», «Особиста безпека дитини», «Що корисно, а що шкідливо», «Ознаки хвороби », «Щоб вогонь не завдавав біди, будь обережним з ним завжди», «Де живе електричний струм?», «Про дорожні знаки», «Небезпека в природі», «Як уникнути неприємностей?», «Як зберегти повітря чистим?». А також було проведено онлайн бесіди та консультації з батьками

Посадовою особою з питань охорони праці директором Оленою Кесар своєчасно проведені інструктажі з працівниками закладу з пожежної безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу, а також консультація «Охорона праці під час проведення прогулянки». Під час проведення тематичного тижня директором та вихователем-методистом    Юлією Кривко було оновлено та поповнено інформаційно-довідковий куточок з пожежної безпеки та цивільного захисту для педагогічного та обслуговуючого персоналу закладу.

У рамках тематичних тижнів – Тиждень безпеки дитини, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, з працівниками колективу та вихованцями було проведено протипожежне тренування з евакуації дітей та працівників із приміщень закладу відповідно до вимог Плану реагування, відпрацювання Алгоритму дій, передбачених Інструкцією щодо дій при виникненні надзвичайної ситуації, під час якого відпрацьовувалися навички та вміння діяти при виникненні пожежі на пральні.

Дієвим для батьків на платформі Classroom та у Viber- та Телеграм-групах був Інформаційний онлайн-дайджест, де вони мали змогу переглянути корисну та змістовну інформацію щодо безпеки життєдіяльності.

Слід відзначити, що усі заходи, які були сплановані на реалізацію вищезазначеного основного завдання діяльності, сприяли усвідомленню значення безпеки життєдіяльності дітей, допомогли дітям, їх батькам і співробітникам дошкільного закладу узагальнити свої знання про вміння діяти у надзвичайних ситуаціях та про значення здоров’я і безпеки в житті людини.

Традиційним є запрошення на відкриті заходи досвідченими вихователями колег початківців. Але у зв’язку з карантинними обмеженнями, а потім із введенням воєнного стану в Україні відкриті перегляди оформлювались в формат роботи «Презентація кейсу». Це позитивно вплинуло на роботу педагогів-початківців. За молодими спеціалістами закріплені наставники з-поміж досвідчених педагогів. Молоді спеціалісти своєчасно отримували методичну допомогу у вигляді рекомендацій, пропозицій та консультацій. Така робота молодих спеціалістів у майбутньому дасть якісну результативність досягнень вихованців та особистого професійного зростання.

Проводились в онлайн-режимі психолого-педагогічні консиліуми з вихователями груп старшого дошкільного віку «Підготовка дітей
6-річного віку до навчання у школі», груп раннього віку «Адаптація дітей раннього віку до умов ЗДО». Надавалися батькам індивідуальні консультації, рекомендації практичного психолога.

Дієвими та корисними були для педагогів тематичні виставки методичної літератури з різних напрямків освітньої роботи. Постійно здійснювався огляд новинок педагогічної та методичної літератури. У системі проходило інформування педагогів про нові досягнення психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики, нових технологій здійснення освітнього процесу. Методичний кабінет збагатився тематичними буклетами, інформаційними теками.

Психологічний супровід освітньої роботи у закладі забезпечує практичний психолог Карина Лахно, яка склала змістовний план роботи з дітьми різних вікових категорій, що передбачає діагностичну, розвивальну та корекційну роботу з дошкільниками. На належному рівні практичним психологом велася у форматі онлайн – просвітницька робота з педагогічним колективом та батьками. Вчасно і правильно заповнювалися діагностичні карти на дітей групи ризику, журнал щоденного обліку, журнал протоколів індивідуальних консультацій, журнал спостережень та аналізу занять, журнал обліку індивідуальних та групових занять. За участі психолога проводилися в онлайн форматі психолого-педагогічні консиліуми, групові консультації, тренінги, семінари. Карина Вікторівна проводить інтерактивні форми роботи з педагогами під час онлайн засідання педагогічних рад, семінарів, майстер-класів.

Музичний керівник, Ольга Бідник на високому професійному рівні проводить музичні заняття, розваги та свята. Вона творчо використовує інноваційні технології: корекційні технології (музична терапія), здоров’язбе-режувальні технології (ігри звуконаслідуючого характеру, оздоровчі мовленнєві вправи). Сценарії свят вирізняються креативністю, сучасністю, авторським підходом до їх написання. На музичних заняттях Ольга Володимирівна розвиває творчі здібності кожної дитини. Велику увагу приділяє такому інструменту як голос. Саме голос здатний стати основою музичної культури людини в майбутньому. На музичних заняттях вчить дітей співати пісні, вміти слухати і чути та розрізняти музику різних жанрів, правильно, красиво й естетично рухатися.

Музичний керівник Ольга Бідник під час занять та святкових ранків особливу увагу приділяє системі «Елементарного музикування» Карла Орфа. Музичний керівник підбирає пісенний і танцювальний репертуар відповідно до вікової групи. Окрім занять, у своїй роботі використовує індивідуальну роботу з дітьми. Музичний керівник старанно та відповідально підходить до написання сценаріїв свят та розваг, постійно займається самоосвітою, підвищуючи свій професійний рівень.

Завдяки плідній роботі керівника гуртка з англійської мови Марії Бугайової діти знайомляться і вивчають англійську мову та мають хороші показники рівня засвоювання матеріалу. Такі показники є результатом використання нетрадиційних методів і прийомів у роботі з дітьми. Педагог творчо підходив до освітнього процесу, успішно впроваджує в своїй роботі з дітьми підхід «навчання через гру» в різних видах дитячої діяльності. Керівник гуртка використовував різноманітні ігрові прийоми, намагаючись зробити процес не тільки корисним, але й цікавим: пісні, вірші, ігри, мовленнєвий матеріал. Завдяки такому творчому підходу підвищився рівень знань іноземної мови.

Вирішальним чинником у залученні дошкільників до гурткової роботи вважаємо принцип природовідповідності. Тому всі спеціалісти закладу уважно вивчали природні задатки, індивідуальні траєкторії розвитку кожної дитини. Систематично спостерігаючи за кожною дитиною в різних життєвих ситуаціях, налагоджуючи з нею довірчі стосунки та дружнє особистісне спілкування, педагоги мали змогу отримати необхідні емпіричні відомості про дитячі вподобання, здібності та можливості.

Реформування дошкільної ланки диктує необхідність формування творчої активної особистості, яка володіє здатністю нестандартно розв’язувати проблеми, які диктує сьогодення. У зв’язку з цим перед нашим закладом дошкільної освіти стоїть важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення освітнього процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів.

Питання організації оздоровлення дітей є невід’ємною складовою державної політики в дошкільній галузі. Оздоровлення − комплекс спеціальних заходів виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров`я дітей, що здійснюється в закладі протягом оздоровчого періоду. Протягом оздоровчого періоду колектив працював над такими основними завданнями:

 1. Створити умови для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних освітніх технологій.
 2. Удосконалення шляхів реалізації оздоровчої роботи та повноцінного відпочинку дітей.
 3. Створення сприятливих умов для формування основ здорового способу життя, підвищення опірності організму проти захворювань.

Хоч літній оздоровчий період у закладі було організовано дистанційно в умовах воєнного стану, педагогічним колективом було організовано сумісну роботу з батьками для забезпечення охорони життя і здоров’я дітей, пожежної безпеки, охорони праці, організований дієвий контроль за організацією роботи з охорони життя і здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму, шлунково-кишкових захворювань, попереджень отруєнь дітей рослинами і грибами, дотримання правил пожежної безпеки, дорожнього руху. У закладі комісією з обстеження будівель і споруд було здійснено перевірку стану будівель, приміщень, споруд, обладнання, дерев та кущів. Результати відображені в актах.

З педагогами проведено ряд заходів, які сприяли підвищенню педагогічної майстерності, а саме: семінар-практикум «Опікуємося дитиною разом із родиною», обмін досвідом з питання «Збережемо планету для дітей, або дидактичні ігри із залишкових матеріалів», Консультація «Усе про денний сон», педагогічна година «Ефективність проведеної у літній період оздоровчої роботи», «Стан готовності до нового навчального року», «Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей».

Вихователем-методистом разом з педагогами було розроблено методичні рекомендації для батьків щодо організації ігрової діяльності дітей влітку.

День у дітей починався з ранкової гімнастики та легкої пробіжки. Дошкільники приймали сонячні ванни, контрастні повітряні ванни. В роботу з дітьми батькам було рекомендовано впроваджувати такі оздоровчі технології як: арт-терапія, сміхотерапія, кольоротерапія, самомасаж, релаксаційні вправи, музикотерапія.

Велику користь дитячому здоров’ю приносять заняття з фізичної культури на свіжому повітрі з використанням різноманітного спортивного обладнання та інвентаря. Тому батькам запропоновано було проводити більше часу на свіжому повітрі.

На «День захисту дитини» колектив закладу брав участь у флешмобі та підготував відео-привітання дітям зі святом.

Оздоровчий період розпочався 01.06.2022 року і проходив він дистанційно через введення воєнного стану в Україні. Сестрою медичною старшою Ольгою Афанасенко проводилася просвітницька робота серед батьків з питань профілактики проявів хвороби коронавірусу COVID-19 та дій у випадку захворювання, загартування, організації харчування та відпочинку дітей влітку.

У дошкільному дитинстві закладаються основи здоров`я, виховуються основні риси особистості людини. Міцне здоров’я – важливе підґрунтя успішного всебічного розвитку дитини і розкриття її особистісного потенціалу. Саме тому принцип оздоровчої спрямованості освітньої діяльності виокремлюється як один із стратегічних у сучасній системі дошкільної освіти. Одним із пріоритетних напрямів освітньої роботи у закладі є організація фізкультурно-оздоровчої роботи, що органічно пов’язана з активною руховою діяльністю дітей та має на меті забезпечити оптимальний стан їхнього здоров’я, успішний фізичний розвиток, формування рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей та інтересу до різних видів рухової діяльності. Необхідною умовою збереження і зміцнення всіх складників здоров’я дитини, повноцінного розвитку її фізичної сфери є застосування інноваційних освітніх методик і здоров’язбережувальних технологій.

Відповідно до річного плану роботи ЗДО протягом року проводилась ретельна робота з охорони життя та здоров’я дітей, та запобігання дитячого травматизму. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не було. Цьому сприяла розташована в батьківських куточках і постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки тощо, за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій.

Результат роботи – відсутність травматизму дітей.

На достатньому рівні проводяться традиційні щорічні заходи:

«Тиждень безпеки дитини», «Тиждень знань з основ безпеки дитини», «Місячник цивільного захисту», під час яких мали місце цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності.

Медико-педагогічний контроль у першому півріччі здійснювався згідно циклограми вихователем-методистом та сестрою медичною старшою на заняттях з фізкультури, складалися протоколи, інформація про стан медико-педагогічного контролю заслуховується на нараді при директорі. Це дало змогу проаналізувати динаміку змін у розвитку рухів і фізичних якостей дітей відповідно програми «Стежинки у Всесвіт».

Результати моніторингового дослідження показників основних рухів (вересень, 2021 рік) у дітей віком від 3 до 6 років довели, що виконання основних рухів перевищують середні показники. Це свідчить про хорошу рухову підготовленість дошкільників. Якість оволодіння дітьми дошкільного віку основними рухами в порівнянні з попереднім навчальним роком підвищилась і становить:

Засвоєння основних рухів дітьми

Рік

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Всього обстежено – 147

2020 -2021 н.р.
(вересень)

68 дітей

79 дітей

-

Всього обстежено – 149

2021-2022 н.р.

(вересень)

70 дітей

79 дітей

-

Робота в цьому напрямку проводиться на задовільному рівні, є певні недоліки, а саме: наявні проблеми в організації рухової активності дітей. З дітьми не в системі проводяться різного напрямку руханки, які б викликали не тільки позитивні емоції у дітей, а й сприяли б розвитку фізичних якостей у вихованців. У дошкільників слабо розвинений інтерес до фізичної культури і спорту. У повсякденні вихователями в недостатній кількості використовувалися оздоровчі технології (самомасажі, пальчикові гімнастики, фізкультпаузи між заняттями тощо). Загартовуючі процедури проводились несистематично.

Просвітницька робота потребує збільшення контролю за використанням різних видів і форм організації фізичного виховання малят. Документація й інформаційний матеріал, консультації з фізичного розвитку дітей, практичні рекомендації надаються, але відсутня систематичність у висвітленні цього питання батькам. Тому нагальною проблемою закладу залишається оптимізація ефективної організації фізкультурно-оздоровчої роботи та її вплив на формування ціннісного ставлення та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників.

БЛОК ІІІ – результати моніторингу якості освіти (сформованість компетентностей дітей у всіх вікових групах, утому числі спеціальних; готовність випускників закладу до шкільного навчання)

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. У сучасному дошкільному навчальному закладі актуальними є питання, пов’язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема – розвитку життєвої компетентності дошкільників.

Підвищення конкурентоспроможності кожного дошкільного закладу пов’язане з його здатністю задовольнити не тільки наявні, але й прогнозовані вимоги споживачів. Їх вивчення має стати одним із напрямів діяльності в системі менеджменту якості й маркетингу дошкільного навчального закладу. Задоволеність споживача потрібно певним чином вимірювати й оцінювати, а систему якості забезпечити механізмом вироблення в разі необхідності коригувальних дій. У зв’язку з цим у дошкільному закладі проведені моніторингові дослідження аналізу рівня обізнаності, вмінь та вправності дітей, відповідно до вимог Базового компонента та програми розвитку дитини дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт». За основу моніторингового дослідження педагоги закладу використовували моніторинг за освітніми напрямами у межах Базового компонента дошкільної освіти України.

Дослідження проводилися на початку навчального року (вересень-жовтень, 2021), І півріччя (січень-лютий, 2022).

 

Освітні напрями

Рівень у відсотках (%)

молодша
група

середня
група

старша
група

по
ЗДО

Особистість дитини

88

87

94

89.6

Дитина в соціумі

86

92

95

91

Дитина в природному довкіллі

96

94

98

96

Дитина у світі культури

93

95

96

95

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

93

95

96

94.6

Мовлення дитини

86

88

90

88

Гра дитини

87

89

96

90.6

Загальний бал

90

91

95

92

Аналіз моніторингових досліджень за навчальний рік показав, що у групах молодшого дошкільного віку (у порівнянні з вереснем 2021 р.) та на І півріччя навчального року рівень засвоєння знань програми з розвитку мовлення має такі показники:

 • достатній рівень – збільшилось у середньому на 18 %,
 • середній рівень – збільшилось у середньому на 38 %.

Цілеспрямована робота за програмою «Стежинки у Всесвіт» сприяла підвищенню кількісних та якісних освітніх показників у групах закладу. Показники засвоєння освітньої лінії «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» та «Дитина у природному довкіллі» становлять 94%, це в середньому більше на      15 % у порівнянні з вереснем 2021. Спостерігається позитивна динаміка у засвоєнні програмового матеріалу з освітньої лінії «Дитина в світі культури» – в середньому на 10 %. Вивчення показників оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури показало, що всі діти опанували м’язово-руховою вправністю.

Показники з освітньої лінії «Дитина в соціумі» також набули змін – рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 21%. Більшість дітей з початковим рівнем логіко-математичної компетентності виявили середній рівень, на 20 % збільшилась кількість дітей з достатнім рівнем засвоєння. Заслуговують на увагу якісні показники опанування дітьми основними рухами з фізичної культури – у порівнянні з показниками попереднього року в молодших групах підвищився загальний рівень опанування основними рухами в середньому на 9 %.

Узагальнюючи результати обстеження провідних компетентностей дітей старшого дошкільного віку, а саме: комунікативна (спілкування з однолітками та дорослими), здоров’язбережувальна, пізнавально-дослідницька, мовленнєва, ігрова, художньо-естетична, господарсько-побутова (трудова) діяльність, слід зазначити, що у групах старшого дошкільного віку «Фіалка», «Барвінок» та «Ромашка» враховуючи показники моніторингових досліджень за І півріччя, можна зробити висновок, що з 49 обстежених дітей готові до навчання в новій українській школі (НУШ) 45 дітей (92%). Діти зрілі у фізіологічному й соціальному відношенні, засвоїли програму, мають певні емоційно-вольові навички, володіють розумовими операціями, вміють узагальнювати, диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, позитивно ставляться до навчання. Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають: на достатньому рівні (95%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; достатній (94%) і середній (16%) рівні працездатності; достатній (46%) і середній (54%) рівні розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (88%); діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення: класифікація, абстрагування. Але слід зазначити – 24% дітей-випускників мали порушення звуковимови, що знизило результати засвоєння розділу програми «Мовлення дитини».

За результатами комплексної діагностики рівня психологічної готовності до шкільного навчання (проведеної тестуванням А.Керна – І.Йєрасика) та графічного субтесту отримані наступні результати:

 • високий рівень – 10 дітей (20%),
 • середній рівень – 37 дітей (76%),
 • низький рівень – 2 дитини (4%).

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу у порівнянні з минулим навчальним роком свідчать, що рівень підготовки дітей до школи покращився в середньому на 7%. Цьому сприяла якісна та систематична освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку вихователів Данилюк Вікторії, Соболь Людмили та Богохвал Ірини, контроль та своєчасна методична допомога з боку адміністрації.

Дієвим було засідання психолого-педагогічного консиліуму «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі», де вихователі старших груп знайомили присутніх з характеристиками своїх вихованців; вузькими спеціалістами надані довідки щодо рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку. Вихователем-методистом узагальнений матеріал консиліума, складені довідки обстеження дітей старшого дошкільного віку з питань готовності до навчання в школі, надані методичні рекомендації щодо усунення та доопрацювання зауважень, які виникли під час обстежень, складений план роботи з дітьми, які потребують посиленої уваги з боку педагогів та батьків.

БЛОК ІV – підсумки адміністративно-господарської роботи, зокрема оцінювання матеріально-технічних та медико-соціальних умов перебування дітей у ЗДО.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази навчального закладу є одним із провідних напрямків роботи завідувача та колективу закладу дошкільної освіти. Розвивальні осередки груп забезпечені ігровим та навчально-дидактичним обладнанням відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання. Систематично проводиться цілеспрямована робота з метою поповнення ігрових осередків новими іграшками та обладнанням.

Простір групового приміщення для дітей раннього віку в цьому навчальному році був розподілений таким чином: розвивальний центр сенсорних ігор, який поповнився новим дидактичним матеріалом, а саме: сенсорні коробки, іграшки для нанизування, рамки-втулки, шнурівки, набірні полотна зі стрічками, ґудзиками, застібками, народні іграшки. Зона рухової діяльності в цьому році була поповнена новим традиційним і нетрадиційним обладнанням, атрибутами для рухливих ігор, завдяки чому були створені умови для різноманітної самостійної рухової діяльності.

Незвичайними “співрозмовниками” для малечі є бізіборди – розвиваючі дерев’яні стенди, що складаються із серії маніпуляційних елементів, з якими можна виконувати різні цікаві дії: “ввімкнути-вимкнути”,”відчинити-зачинити”. Дитяча інтерактивна дошка (бізіборд), яка розташована у групі “Дзвіночок”, розвиває у малечі дрібну моторику та кмітливість, формує причинно-наслідкові зв’язки, забезпечує освоєнню безлічі застібок, блискавок, ґудзиків, гачків, шнурівок, можливості для малювання, складання мозаїки, музичної гри за наявності клавіатури та інших складників (відповідно до віку дітей).

Усі групові приміщення, зали та кабінети, де проходить організована діяльність із дошкільниками, забезпечені дитячими меблями: столами та стільчиками, шафами.

Медичний кабінет забезпечений лікарськими засобами та медичним обладнанням.

Систематично здійснювався контроль за фінансуванням системи енергетичного менеджменту в ЗДО. Заступником завідувача з господарства систематично здійснювався контроль за заміною ламп на енергозберігаючі. Здійснена повірка лічильників гарячої води.

Адміністрацією здійснювався постійний контроль за раціональним використанням енергоресурсів. На 2021/2022 рік розроблений план заходів енергозбереження.

Систематично проводяться роботи з благоустрою території закладу. Висадка розсади, квітів і дерев, скошування трави, фарбування обладнання на ігрових майданчиках.

На веб-сайті садочку існує рубрика «Фінансова діяльність», в якій висвітлюються питання кошторису, фінансової звітності про отримання та використання виділених коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога.

Аналіз роботи закладу освіти за 2021/2022 навчальний рік показав, що обрані форми і методи, зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно вплинули на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Завдання, які були поставлені перед колективом в минулому навчальному році, вирішувались в роботі з дітьми, педагогами та батьками і реалізовані в повному обсязі.

БЛОК V – забезпечення медико-соціальних та психолого-педагогічних умов

Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

У закладі створені відповідні умови для проведення медико-профілактичних, оздоровчих заходів, для забезпечення розвитку, виховання і навчання дітей. У дошкільному закладі є медичний кабінет, процедурний кабінет та ізолятор.

Дітям та співробітникам надається невідкладна медична допомога у разі гострого захворювання або травми.

Аналіз захворюваності дітей

Вивчення показників стану здоров’я, фізичного, психічного розвитку дітей дошкільного віку є досить важливим, бо від них залежить здоров’я дитини і формування особистості в подальшому. Протягом року сестрою медичною старшою Афанасенко О.Ю. з метою профілактики захворюваності проводився огляд дітей при прийомі в групи, діти оглядалися на педикульоз та коросту (випадків виявлення педикульозу в закладі не було), здійснювався контроль за ранковим прийомом дітей в групах раннього віку та дошкільних групах, за проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів.

У 2020/2021 році оцінка стану здоров’я дошкільників визначалася відповідно до наступних показників: станом поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 у місті Дніпро та Дніпропетровській області, дотриманням порядку дій у разі виявлення у працівників та вихованців закладу захворювання на COVID-19, поширенням інших інфекційних захворювань.

Аналіз захворюваності та відвідування дітей закладу дошкільної освіти в 2021/2022 навчальному році

 

 

Пропуски
по хворобі
на 1 дитину, д/дні

Відвідування,
%

Захворюваність,
%

 

2021 – 2022 н.р.

1,9 д/дні

41%

2,3%

 

У порівнянні:

за 2020-2021 н.р.

2,4 д/дні

56%

2%

 

У закладі забезпечувалась організація та належне виконання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Перед початком зміни проводився температурний скринінг усіх працівників закладу дошкільної освіти. Температурний скринінг дітей проводився при вході у заклад та кожні наступні 4 години перебування в закладі із занесенням показників у відповідний журнал. Ранкове приймання дітей та передача батькам після закінчення дня проводилися вихователями усіх вікових груп на території закладу за межами його будівлі (за несприятливих погодних умов – на критих ґанках. На період карантину був розроблений адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об’єднання (змішування) груп. Перевага надавалася освітнім активностям, що проводяться на відкритому повітрі.

Розподіл дітей за медичними групами (групами здоров’я) у 2021-2022 навчальному році

Всього дітей у закладі освіти

Із них:

Кількість дітей основної медичної групи

Кількість дітей підготовчої медичної групи

Кількість дітей спеціальної медичної групи

149

149

-

-

Аналіз травматизму

Одним із пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я соціальний захист, всебічний розвиток, запобігання травматизму, забезпечення здорових і безпечних умов перебування їх у дошкільному навчальному закладі спостерігалося суворе дотримання вимог зазначених вище нормативно-правових актів, а також виконання інструкції з охорони праці, інструкції про заходи пожежної безпеки, посадові обов’язки щодо запобігання дитячому травматизму, збереження життя і здоров’я дітей.

Усі працівники дбають про особисту безпеку і здоров’я та про безпеку і здоров’я дітей в освітньому процесі у приміщенні та на території закладу, забезпечують належні, безпечні і здорові умови для всебічного розвитку, запобігання нещасним випадкам та захворюванням дошкільників.

У закладі освіти створено систему профілактичної роботи щодо попередження дитячого травматизму. Адміністрація закладу освіти здійснює постійний дієвий контроль за виконанням нормативних документів з попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я вихованців.

У 2021 році – не зафіксовано випадків травматизму. З педагогами проведені інструктажі та роз’яснювальна робота щодо недопущення подібних випадків.

Аналіз харчування

З 1 січня 2022 року набирає чинності постанова № 305 Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у навчальних закладах та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». В основу цієї сили входить більше фруктів, риб, овочів – менше солі, цукру, хліба. Консервація, ковбасні, кондитерські вироби – заборонені у навчальних закладах та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Система та процес харчування востаннє змінювався 21 рік тому, часткові зміни розпочалися ще два роки тому. МОЗ рекомендує ці зміни почати з сімейного харчування, тож дитині буде легше адаптуватися.

Нездорове харчування викликає різні види захворюваності.

Зміни у меню:

· Більше фруктів, овочів (відповідно до вікової норми);

· Зменшити вживання жирів;

· Зменшити кількість цукру, солі;

· Зменшити кількість споживання хліба;

· Зменшити кількість соку, чаю, какао, компоту;

· зменшити кількість вживання картоплі;

· Збільшити вживання риби, птахів.

Розроблено три способи харчування: аутсорсинг (передача кампанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду), кейтеринг (галузь громадського харчування на виїзд), власне приготування, основна маса навчальних закладів використовує власне приготування, але все залежить від результатів тендерів. У їжі для дітей до 4 років, сіль взагалі відсутня. З метою забезпечення якісної організації харчування по закладу своєчасно оновлена нормативно-правова база, видані накази, призначені відповідальні за організацію харчування. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2019 № 1/9-552 «Щодо порядку запровадження НАССР у закладах дошкільної освіти» в закладі спланований контроль та аналіз критичних точок у кожному виробничому процесі, визначено, хто його здійснює, які питання контролює. Результати аналізу оформлені документально на основі рекомендацій, розміщених на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів. З метою аналізу ризиків, що виникають у процесі організації харчування в закладі дошкільної освіти – від прийняття продуктів харчування до споживання дітьми готової продукції, для визначення відповідальних осіб за належну організацію та розміщення виробничих потоків, забезпечення комплексного контролю на всіх стадіях організації харчування, наказом по закладу «Про розробку системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)».

У ЗДО організоване триразове харчування. Їжа видається дітям у суворо визначений час згідно з графіком. Примірне чотиритижневе сезонне меню складається з урахуванням забезпечення сезонними продуктами, погоджується з міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби. Відповідно до меню та картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального закладу, сестрою медичною старшою спільно з кухарем та комірником щодня складалося меню-розклад на наступний день, вчасно погоджувалося та затверджувалося керівником закладу.

Є окремі вимоги у харчуванні для дітей із дієтичними потребами (непереносимість лактози, цукровий діабет, харчова алергія) за наявності медичної довідки, де вказані дієтичні потреби дитини.

Успішно проведена спрощена процедура публічних закупівель продуктів харчування та продовольчої сировини на 2022 рік.

Комірником Галенко Н.В. на бази-постачальники своєчасно подавались замовлення продуктів харчування. Аналіз виконання заявок показав, що всі продукти були завезені в повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.

Плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти для батьків або осіб, які їх замінюють було встановлено в розмірі 41 % від вартості харчування на 1 день (за кожне відвідування): віком з 1 до 4 років (групи раннього та молодшого дошкільного віку) – 78 грн. 67 коп., (32 грн. 25 коп. – батьківська плата (41%), 46 грн. 42 коп. – за рахунок бюджету (59%)), віком з 4 до 6 (7) років (групи середнього та старшого дошкільного віку) – 98 грн. 14 коп. (40 грн. 24 коп. - батьківська плата (41%), 57 грн. 90 коп. - за рахунок бюджету (59%)).

 Кількість пільгових категорій становила – 19 осіб, у тому числі: багатодітні родини – 13 дітей (10 сімей), діти, батьки яких брали участь в АТО – 5 дітей, діти-інваліди – 1 дитина. Вихованці даних категорій отримували пільгове харчування.

Проводиться роз’яснювальна робота серед батьків, їх інформування про нормативні вимоги до організації харчування дітей у закладі дошкільної освіти, про особливості організації харчування дітей у різні пори року та інші питання з даної проблеми.

БЛОК VІ – система співпраці з батьками; виконання Планів співпраці дошкільного закладу та школи; результати взаємодії з різними установами та організаціями.

Надзвичайно важливою складовою діяльності закладу освіти є питання співпраці з родинами вихованців, педагогічної просвіти батьків, залучення їх до освітнього процесу. Робота з батьками у цьому навчальному році, у порівнянні з минулим, проводилася з урахуванням карантинних заходів.

Робота з батьківською громадськістю здійснювалася в дистанційно-очному режимі. Серед нашої батьківської громади є багато активних батьків, які відгукуються на перші запрошення вихователів, готові брати участь у всіх заходах. Це підтверджується ставленням членів родин до заходів, які проводилися в дитячому садку, зацікавленістю організацією освітньої і виховної роботи в кожній віковій групі, яка знайшла своє відображення в активному спілкуванні. Вихователі та вузькі спеціалісти шукали та впроваджували нові форми спілкування, звертаючи при цьому велику увагу на електронні та наочно-інформаційні носії через платформу Classroom, а також Viber- та Телеграм-групи.

Директором спільно з педагогами груп були проведені батьківські збори в онлайн режимі, де була надана інформація про способи та форми підготовки дітей до школи.  

Слід відзначити, що в партнерській діяльності педагоги дотримувалися загальних принципів і підходів взаємодії з батьками, разом з тим її зміст у кожній віковій групі завжди був адаптованим, відповідав інтересам батьків, тим питанням, які хвилювали їх. Педагогам на допомогу завжди приходила професійна майстерність адміністрації, яка надавала консультації та поради в умінні зацікавити батьків темою та змістом спілкування, показати значимість взаємин дорослих та дітей для їхнього розвитку.

Забезпечення неперервності здобуття дітьми освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між дошкільною і початковою ланками освіти. Успішність навчання дитини в школі, легкість і швидкість адаптації до нових мікросоціальних умов і нового статусу школяра великою мірою залежить від якості, перспективності, спадкоємності і наступності в роботі ЗДО і школи.

Карантинні умови, які потребують дотримання певних правил, не дали змоги розгорнути співпрацю з іншими установами в повній мірі, зокрема не були здійснені заплановані спільні заходи співпраці із КЗО СЗОШ № 86 ДМР. Як показує практика, програма розвитку дітей дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт» дала нам можливість забезпечувати принцип наступності між закладом дошкільної освіти та Новою українською школою. Радісне навчання, пріоритет партнерства, забезпечення максимальної активності дитини під час проживання кожного дня передшкільного року – ось головні принципи, яким керувались наші вихователі під час роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Це дало нам можливість сформувати загальну культуру життєдіяльності дитини старшого дошкільного віку, максимально використати можливість періоду дитинства для досягнення психологічних якостей дошкільної зрілості та особистісного зростання.

Саме при такій організації освітнього процесу діти старшого дошкільного віку замість сталого запам’ятовування набувають життєвих компетентностей. Планування роботи на день – це комплекс знань, умінь, навичок, практичних дій вихованців. Це їхня творчість, ініціативність, уміння керувати своїми емоціями, розв’язувати проблемні завдання, співпрацювати в підгрупах із своїми ровесниками та дорослими. Як свідчить опитування, батьки задоволені такою організацією роботи. Члени родин – партнери та надійні помічники створення предметно-розвивального середовища, учасники загальних та групових проектів. Батьки беруть активну участь у змінах, які відбуваються у садочку.

Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, проводили бесіди про школу. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Основними питаннями, що треба вирішити у наступному навчальному році є:

 • удосконалення роботи з опанування вихователями, які працюють з дітьми раннього віку, змісту організації освітнього процесу на основі нових моделей, поданих науковими керівниками проекту всеукраїнського рівня «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу», зокрема змістовного наповнення предметно-ігрового освітнього середовища на основі врахування планування освітнього процесу в групах раннього віку;
 • епізодичне використання в освітньому процесі з дітьми раннього віку інноваційних технологій;
 • приділення належної уваги створенню якісного освітнього простору закладу дошкільної освіти;
 • формування світогляду дошкільника засобами використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;
 • удосконалення освітньої діяльності щодо формування змісту мистецько-творчої компетентності дитини;
 • реалізація власних творчих здібностей на основі реалізації художньо-естетичного напряму освітнього процесу дошкільника;
 • поглиблення роботи з ефективної організації ігрової діяльності з дошкільниками, забезпечуючи реалізацію освітніх напрямів оновленого Базового компоненту дошкільної освіти;
 • залучення батьків вихованців до більш тісної співпраці з дошкільним закладом та активної їх участі у реалізації проектів всеукраїнського рівня.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, листа МОН України від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік», виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу за 2021/2022 н. р., ураховуючи підсумки освітньої роботи за минулий навчальний рік, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою діяльність у 2022/2023 навчальному році на вирішення наступних завдань:

 1. Урізноманітнювати форми освітньої роботи щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій метою яких є формування здоров’язбережувальної компетентності.
 2. Продовжити освітню роботу, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей.
 3. Продовжити роботу над обласною науково-методичною проблемою «Модель 4К у розвитку soft-skills навичок, як основа формування самоефективності дошкільника-майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ 2020-2023 рр.»
 4. Дистанційна робота педагога в умовах воєнного стану. Організація та педагогічна змістовна підтримка освітньої діяльності педагогів.

РОЗДІЛ ІІ

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУР  КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори (конференції) колективу, виробнича нарада, адміністративна нарада, атестаційна комісія

Засідання, тема (зміст)

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Загальні збори

1. Зміст та пріоритетні напрямки діяльності дошкільного закладу в 2022/2023 навчальному році.

- особливості застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану;

- практика застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану;

-  відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану.

до 30.09.2022

Директор

Олена Кесар

 

2. Виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками ЗДО.
Розгляд питань навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу.

Про підвищення рівня обізнаності працівників з питань цивільного захисту

до 10.03.2023

Директор

Олена Кесар

 

3. Звіт керівника про виконану роботу з усіх аспектів діяльності закладу протягом 2022/2023 навчального року.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі.
Організація літнього оздоровлення дітей.

18.05.2023

Директор

Олена Кесар

 

Виробничі наради

1. Організація роботи закладу освіти у 2022/2023 навчальному році

Щодо особливостей застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану

Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні

Про виконання Тимчасового порядку організації освітнього процесу в закладі освіти у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби
Звіт про проведення оздоровлення дітей.
Розподіл функціональних обов'язків та виконання правил внутрішнього розпорядку.
Затвердження графіків роботи усіх структурних підрозділів.

Дотримання мовного законодавства в освітньому процесі та діловодстві.

Забезпечення функціонування української мови як державної

Про перелік навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі

Інформація про готовність груп до нового навчального року

Матеріально-технічна готовність закладу до нового навчального року

Створення системи внутрішньої оцінки якості освіти

до 30.09.2022

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко

 

2. Організація заходів щодо збереження та економного використання енергоресурсів

Дотримання вимог техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці під час опалювального сезону.

Контроль за обсягом споживання енергоносіїв відповідно до встановлених норм споживання.

до 01.11.2022

Директор

Олена Кесар, завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

3. Моніторинг створення безпечного середовища у закладі освіти

Аналіз захворюваності дітей за І квартал
Аналіз сформованості культурно-гігієнічних навичок

Перша допомога у надзвичайних ситуаціях

Хід атестації педагогічних кадрів і організація місячника педагогічної майстерності

Аналіз споживання енергоресурсів.

до 01.02.2023

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко,
сестра медична старша Ольга Афанасенко

 

3. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ЗДО

Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя у закладі

Про виконання вимог Санітарного регламенту щодо створення нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей, умов для зміцнення їх здоров’я

Про санітарно-гігієнічний стан групових та господарських приміщень

Про впровадження ідей програми сталого розвитку у співпраці педагогів та батьків

Про дотримання правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм

Про організацію та здійснення заходів з благоустрою та озеленення території

Про дотримання лімітів на енергоносіях

Впродовж року

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко,
сестра медична старша Ольга Афанасенко, завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

4. Виконання річного плану роботи закладу за навчальний рік та оздоровчий період

Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Плани роботи вихователя-методиста, вихователів,  інструктора з фізкультури, музичного керівника, керівника гуртка, практичного психолога. Журнал планування та обліку гурткової роботи. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу. Статистичні звіти про діяльність ЗДО. Книга наказів, обліку особового складу працівників, засідань педагогічної ради закладу.

Впродовж року

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко,
сестра медична старша Ольга Афанасенко, завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

5. Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей.

Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Документи (акти, висновки, протоколи) розслідувань нещасних випадків. Відомості про нещасні випадки. Журнали: реєстрації нещасних випадків; обліку інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Впродовж року

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко,
сестра медична старша Ольга Афанасенко, завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

6. Підготовка ЗДО до нового навчального 2023/2024 року та організація роботи в оздоровчий період

Про створення безпечних умов та дотримання інструкцій з охорони праці

Про роботу закладу під час виконання ремонтних робіт

Про створення безпечних умов під час рухової діяльності влітку

Про дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідеміологічного режиму

Про організацію харчування дітей влітку

до 30.05.2023

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко,
сестра медична старша Ольга Афанасенко, завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

Адміністративні наради

1. Організація роботи в умовах воєнного стану

Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні

Про особливості застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану

до 01.09.2022

Директор

Олена Кесар

 

2. Організація роботи в умовах адаптивного карантину
Про підготовку та проведення інвентаризації
Про вимоги щодо роботи співробітників в умовах карантину

Про заходи спрямовані на профілактику та запобігання поширенню коронавірусної інфекції
Про моніторинг споживання енергоносіїв

до 01.10.2022

Директор

Олена Кесар

 

3. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період
Про підготовку до опалювального сезону та виконання заходів щодо економії енергоносіїв
Про дотримання працівниками Інструкції з охорони праці та Пожежної безпеки

Про стан ведення журналів обліку щоденного відвідування та аналіз відвідування дітьми ЗДО (у разі переходу до офлайн навчання)
Про санітарний стан приміщень

до 30.11.2022

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко,
сестра медична старша Ольга Афанасенко, завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

4. Організація харчування дітей у ЗДО (у разі переходу до офлайн навчання)
Про стан організації харчування дітей у ЗДО
Про дотримання Інструкції з організації харчування
Про значення єдності вимог педагогів та помічників вихователів у вихованні культури споживання їжі дітьми

Про значення раціонального харчування для здоров’я дітей

Про стан батьківської плати за харчування дітей
Про стан технологічного обладнання на харчоблоці
Про аналіз споживання енергоресурсів та поетапна заміна старого обладнання на нове, енергоефективне.

до 31.05.2023

Директор

Олена Кесар,
сестра медична старша Ольга Афанасенко,

 

5. Робота з батьківською громадськістю
Про звернення громадян: нормативно-правові документи
Про результативність роботи педагогів з батьками вихованців

Про участь батьків у загальних заходах ЗДО
Про стан відвідування дітей (у разі переходу до офлайн навчання)

Про стан роботи з запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу

Про стан температурного режиму в приміщеннях ЗДО

до 28.02.2023

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко

 

6. Організаційна робота по проведенню благоустрою території

Про залучення батьків до створення природної зони на ігрових майданчиках та забезпечення піском
Про організацію акції «Посади дерево»
Про організацію та проведення Тижня охорони праці в ЗДО

до 30.04.2023

Директор

Олена Кесар,
завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

7. Про дотримання працівниками правил з охорони праці та пожежної безпеки
Про проведення позапланових інструктажів з охорони праці з обслуговуючим персоналом
Про проведення роз’яснювальної роботи серед працівників щодо збереження та економного використання енергоресурсів, гарячої та холодної води

Про організацію проведення ремонтних робіт у приміщеннях ЗДО

Впродовж року

Директор

Олена Кесар,
завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

Педагогічна рада

Засідання, тема (зміст)

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Педагогічна рада № 1
Напрямки та форми організації освітнього процесу, спрямовані на гармонійний розвиток особистості у 2021 – 2022н.р.
1. Про вибір секретаря педагогічної ради на 2022/2023 н.р.
Директор, Олена Кесар
2. Аналіз діяльності педагогічного колективу за 2021/2022 навчальний рік.
Директор, Олена Кесар
3. Ознайомлення з нормативними документами, якими регламентовано організаційні аспекти освітньої діяльності у закладі дошкільної освіти.
Директор, Олена Кесар
4. Організація діяльності закладу та дистанційного навчання у 2022-2023 навчальному році. Обговорення та затвердження плану роботи на 2022/2023 навчальний рік.
Директор, Олена Кесар, вихователь-методист, Юлія Кривко

31.08.2022

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна рада № 2
Дистанційне навчання дошкільників: виклики, рішення, досвід
1. Виконання рішення попередньої педагогічної ради.
Директор, Олена Кесар
2. Актуальність проблеми.
Директор, Олена Кесар
3. Особливості організації освітнього процесу дистанційно

Вихователі груп, Анжела Друзіна, Ірина Богохвал

4. Засоби мотивації батьків.
Практичний психолог, Карина Лахно

24.11.2022

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна рада № 3
Ключові компетентності Нової української школи та Базового компонента дошкільної освіти.
1. Виконання рішення попередньої педагогічної ради.
Директор, Олена Кесар
2. Компетентнісний підхід до освітнього процесу в ЗДО та початковій школі.
Доповідь. Директор, Олена Кесар
3. Сучасні технології формування життєвих компетентностей дітей у Новій українській школі («6 цеглинок», «Інтелектуальна мапа», «Ранкові зустрічі», «Рутини»)
Презентація.

Вихователь-методист, Юлія Кривко

до 28.02.2022

Директор,

Олена Кесар,
вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

Педагогічна рада № 4
Підсумки освітньої діяльності за 2022/2023 навчальний рік. (аналітико-підсумкова)
1. Довідка за результатами виконання рішень попередньої педради
Директор, Олена Кесар
2. Аналіз виконання річного плану роботи за 2022/2023 навчальний рік.
Виступ. Директор, Олена Кесар
4. Рівень досягнень дітей відповідно Програми розвитку дитини дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт».
Виступ. Вихователь-методист, Юлія Кривко
6. Затвердження плану роботи на літній період 2023 року.
Директор, Олена Кесар

до 30.05.2023

Директор,

Олена Кесар,
вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

Атестаційна комісія

Засідання, тема (зміст)

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:
1. Видати наказ про підготовку та проведення атестації у 2023 році педагогічних працівників:
Шуліка Т.Ю. – присвоєння 11 тарифного розряду

до 15.09.2022

Директор,

Олена Кесар

 

2. Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами та доповненнями);

до
30.09.2022

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

3. Скласти план-графік проходження атестації педагогічними працівниками та довести його під підпис до відома;

до
30.09.2022

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

4. Провести планові засідання атестаційної комісії;

за планом

Директор,

Олена Кесар
Члени АК

 

5. Вивчити систему роботи педагогів, які атестуються;

до
15.02.2023

Педагоги, що атестуються

 

6. Провести творчі звіти педагогів (за підсумками атестації);

до 01.04.2023

Директор,

Олена Кесар

 

7. Видати наказ по ЗДО за результатами атестації, ознайомити педколектив з підсумками атестації.

до 01.04.2023

Директор,

Олена Кесар

 

8. Оформити документацію з атестації: (атестаційні листи, протоколи засідань АК, накази з питань атестації).

до 01.04.2023

Директор,

Олена Кесар

 

Засідання АК № 1
1. Ознайомлення з Типовим положенням «Про атестацію педагогічних працівників»;
2. Затвердження складу АК.

до 20.09.2022

Директор,

Олена Кесар

 

Засідання АК № 2
1. Затвердження списку педагогів, які атестуються у 2023 році;
2. Затвердження графіку роботи АК на 2022/2023 н.р.
3. Прийняття рішення про відповідність присвоєної кваліфікаційної категорії тих педагогів, які підлягають черговій атестації, але не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії.

до 15.10.2022

Директор,

Олена Кесар

 

Засідання АК № 3
1.
Про хід атестації педагогічних працівників, які атестуються у 2023 році.

до 20.02.2023

Директор,

Олена Кесар

 

Засідання АК № 4
1. Підведення підсумків атестації педагогічних працівників у 2023 році;
2. Ознайомлення з рішенням АК;
3. Видача атестаційних листів.

до 20.03.2023

Директор,

Олена Кесар

 

Комісія з харчування (за умов переходу до офлайн навчання)

Засідання, тема (зміст)

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Засідання № 1
1. Знайомство з Положення про комісію з питань харчування.
2. Обговорення плану роботи комісії з харчування.
3. Вивчення вимог чинного законодавства з питань організації якісного збалансованого харчування вихованців закладу.
4. Обговорення двотижневого меню на осінній період за новими нормами.
5. Про хід вивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та технологічного обладнання.

до
01.10.2022

Члени комісії
з харчування

 

Засідання № 2
1. Про хід вивчення щодо дотримання
вимог НАССР із залученням батьківської громадськості (акт). Вироблення рекомендацій щодо
усунення виявлених недоліків та контроль їх усунення.
2. Про стан роботи щодо дотримання належних умов повноцінного збалансованого харчування дітей.
3. Про постачальників продуктів, відповідність сертифікату якості.
4. Аналіз виконання норм харчування за І квартал.
5. Про хід вивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та технологічного обладнання.

до
01.12.2022

Члени комісії
з харчування

 

Засідання № 3
1. Про хід вивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та організації харчування в закладі із залученням батьківської громадськості (акт). Вироблення рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків та контроль їх виконання.
2. Про стан роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок у вихованців під час приймання їжі.
3. Забезпечення оптимального питного режиму дітей.
4. Про стан дотримання маркування дитячих меблів відповідно до антропометричних вимірювань дітей.
5. Аналіз виконання норм харчування за ІІ квартал.
6. Про стан документації з організації харчування в закладі.

до 17.03.2023

Члени комісії
з харчування

 

Засідання №4
1. Про хід вивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та організації харчування в закладі із залученням батьківської
громадськості (акт).
2. Звіт про роботу членів комісії з харчування.
3. Пропозиції стосовно розвитку матеріально-технічної бази харчоблоку закладу відповідно до вимог системи НАССР.
4. Аналіз виконання норм харчування за ІІІ квартал.

до 26.05.2023

Члени комісії
з харчування

 

Комісія з охорони праці

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки щодо виконання

1. Провести огляд кабінетів, групових кімнат, приміщень кухонного блоку, пральні, музичної зали на предмет наявності інструкцій з охорони праці на робочому місці, охорони життя і здоров’я вихованців закладу, посадових інструкцій, інструкцій з протипожежної безпеки тощо

вересень

Члени комісії з охорони праці

 

2. Здійснити перевірку стану дотримання працівниками інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій.

вересень

Члени комісії з охорони праці

 

3. Аналіз виконання вимог колективної угоди між адміністрацією закладу та профспілковим комітетом в розділі охорони праці. Узагальнення матеріалів до профспілкових зборів колективу.

жовтень, лютий

Члени комісії з охорони праці

 

4. Поновити плани евакуації працівників та вихованців закладу на випадок виникнення пожежі, за необхідності внести корективи та узгодити їх з відповідними органами контролю.

1 раз на рік

Члени комісії з охорони праці

 

5. Перевірити наявність спецодягу, миючих та дезінфікуючих засобів у відповідності до вимог Типового переліку та наявність сертифікатів безпеки

щоквартально

Члени комісії з охорони праці

 

6. Перевірити виконання вимог електробезпеки в закладі, обладнання електрощитової закладу.

1 раз на рік

Члени комісії з охорони праці

 

7. Здійснити перевірку стану роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та вихованців закладу в літній оздоровчій період

травень

Члени комісії з охорони праці

 

8. Здійснити перевірку стану обладнання на прогулянкових майданчиках дошкільного закладу, обладнання в групових кімнатах та роздягальнях тощо.

щоквартально

Члени комісії з охорони праці

 

9. Проведення випробування захисного заземлення електроустановок споживачів та електричного обладнання в дошкільному закладі

1 раз на рік

Члени комісії з охорони праці

 

10. Здійснювати постійний громадський контроль за станом адміністративної роботи з питань охорони праці в дошкільному навчальному закладі

щоквартально

Члени комісії з охорони праці

 

11. Контроль з підготовки дошкільного закладу до роботи в осінньо-зимовий період.

Готовність закладу до опалювального сезону (випробування системи опалення).

до 01.10.2022

Члени комісії з охорони праці

 

12. Здійснити рейд – перевірку температурного режиму приміщень закладу. (за умови переходу на офлайн навчання)

листопад – квітень щотижнево

Члени комісії з охорони праці

 

13. Підготувати розділ «Охорона праці» до колективної угоди між адміністрацією закладу та колективом. Переглянути та за потреби внести корективи до комплексного плану заходів

січень

Члени комісії з охорони праці

 

14. Контроль за станом навчання та атестації робочого місця працівників закладу з питань охорони праці.

1 раз на 3 роки

Члени комісії з охорони праці

 

Комісія з цивільного захисту

Засідання, тема (зміст)

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Засідання № 1

1. Знайомство з положенням про комісію з цивільного захисту.

2. Обговорення плану роботи комісії з цивільного захисту.

3. Вивчення вимог чинного законодавства з питань цивільного захисту в закладі освіти відповідно до положень Кодексу цивільного захисту, вимог Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту від 21.11.2016 № 1400.

до 14.09.2022

Члени комісії з цивільного захисту

 

Засідання № 2

1. Про стан готовності сил і засобів евакуації вихованців закладу, педагогічного складу та обслуговуючого персоналу із зон надзвичайних ситуацій у безпечні райони.
2. Про заходи проведення Тижня з основ безпеки життєдіяльності дитини.

3. Про навчання педагогічного складу, обслуговуючого персоналу, закладу з питань цивільного захисту відповідно до Програми загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях (12 годин).

4. Про організацію проведення інструктивно-методичного заняття з педагогічними працівниками з питань складання календарних планів освітньої роботи з дітьми з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів тематичних тижнів з безпеки.

до 15.10.2022

Члени комісії з цивільного захисту

 

Засідання № 3

1. Про стан організації роботи з цивільного захисту в закладі (звіт).

2. Про стан проведення моніторингу щодо якості організації освітнього процесу з дітьми, а саме: визначенням необхідних умов, засобів, форм і методів з основ безпеки життєдіяльності.
3. Про вдосконалення та забезпечення матеріально-технічної бази з питань цивільного захисту.

до 27.12.2022

Члени комісії з цивільного захисту

 

Засідання № 4

1. Про результати проведення моніторингу щодо якості організації освітнього процесу з дітьми, а саме:

визначенням необхідних умов, засобів, форм і методів з основ безпеки життєдіяльності.
2. Про оновлення інформації у куточках: з цивільного захисту, з пожежної безпеки, з охорони праці.

3. Про заходи проведення Тижня безпеки дитини.
4. Звіт про роботу комісії з цивільного захисту

До 10.05.2022

Члени комісії з цивільного захисту

 

Комісія з організації та проведення цінності документів

Засідання, тема (зміст)

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Засідання № 1

1. Знайомство з Положення про комісію з організації та проведення експертизи цінності документів.
2. Обговорення плану роботи комісії.
3. Вивчення вимог чинного законодавства з ведення діловодства в закладі.

до 21.09.2022

Члени комісії з організації та проведення експертизи

 

Засідання № 2

1. Про організацію спільно з особами, відповідальними за діловодство навчального закладу, проведення експертизи цінності документів, створених у діловодстві дошкільного навчального закладу під час:

 • складання номенклатури справ;
 • формування документів у справи;
 • підготовки справ до передавання на архівне зберігання.

2. Про стан перевірки чинної номенклатури справ, правильність визначення строків зберігання справ, передбачених номенклатурою, дотримання встановлених правил оформлення документів і формування справ.

до 30.12.2022

Члени комісії з організації та проведення експертизи

 

Засідання № 3

1. Про стан опису справ та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.

2. Звіт про роботу комісії з організації та проведення експертизи цінності документів.

до 29.04.2023

Члени комісії з організації та проведення експертизи

 

РОЗДІЛ ІІІ

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Підвищення професійної компетентності

Форма роботи

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Тренінг

«Попередження емоційного виснаження»

08.09.202

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Педагогічна година

«Щодо участі педагогічних працівників в освітній толоці «#Дошкілля_

Edukation_weeks»

До 30.09.2022

Директор, Олена Кесар , вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Консультація

«Інноваційні форми роботи з батьками»

15.09.2022

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна година

«Щодо участі педагогів в онлайн-засіданнях мовного клубу «Прокачай українську»

Жовтень 2022

Директор, Олена Кесар,  вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Консультація

«Дитина в світі мистецтва – крок до творчості.»

До 10.10.2022

Директор, Олена Кесар,  вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна година

«Про підвищення рівня обізнаності педагогів в роботі з ТЗН»

17.10.2022

Директор, Олена Кесар,  вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Круглий стіл

«Формування професійної рефлексії у педагогів»

До 27.10.2022

Директор, Олена Кесар

 

Круглий стіл

«Дистанційне навчання дошкільників»

10.11.2022

Директор, Олена Кесар , вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна година

«Про підвищення рівня обізнаності педагогів в роботі з ТЗН»

18.11.2022

Директор, Олена Кесар,  вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна година

«Моделювання онлайн-заняття»

21.11.2022

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Інтерактивний семінар

«Упровадження ідей сталого розвитку в освітній процес закладу дошкільної освіти»

09.12.2022

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Консультація

Сталий розвиток починаємо з дошкільного дитинства.

21.12 2022

Директор, Олена Кесар

 

Консультація

«Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку засобами природи»

12.01.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Консультація

Виховуємо соціально компетентного громадянина у грі.

26.01.2023

Директор, Олена Кесар

 

Консультація

“Як активізувати творчість»

09.02.2022

Вихователь-методист
Юлія Кривко, практичний психолог
Карина Лахно

 

Семінар

«Сучасна дитина – яка вона»

23.02.2022

Директор, Олена Кесар

 

Семінар-практикум

«Місток порозуміння між батьками та ЗДО»

16.03.2022

Директор, Олена Кесар

 

Консультація

«Профілактика шкільної дезадаптації шестирічок»

30.03.2023

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Круглий стіл

«Виховуємо народною іграшкою»

12.04.2022

Директор, Олена Кесар

 

Семінар-практикум

«Наступність: дитячий садок і школа»

27.04.2022

Директор, Олена Кесар, вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна година

«Сенсорно-пізнавальний розвиток дошкільників шляхом використання техніки «Оригамі»»

11.05.2022

Директор, Олена Кесар, вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Ділова гра

«Створення в ЗДО безпечного середовища для дитини»

25.05.2022

Директор, Олена Кесар

 

Самоосвіта

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

1. Опрацювання методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти;

До 15.09.2022

Педагоги

 

2. Опрацювання програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»;

До 15.09.2022

Педагоги

 

3. Опрацювання вимог вивчення та впровадження в практику роботи методичних рекомендацій обласного та міського управління освіти і науки, КЗВО «ДАНО» ДОР;

До 15.09.2022

Педагоги

 

4. Опрацювання методичних рекомендацій щодо дистанційного навчання дошкільників;

До 15.09.2022

Педагоги

 

5. Проводити обговорення новинок педагогічної та методичної літератури, фахових періодичних видань;

За потребою

Педагоги

 

6. Слідкувати за педагогічними інноваціями в дошкільній освіті та організовувати їх обговорення на педагогічних годинах;

За потребою

Педагоги

 

7. Ведення щоденників самоосвіти та індивідуальних планів розвитку професійної компетентності педагога;

Постійно

Педагоги

 

8. Проведення презентацій творчих знахідок педагогів;

До 20.02.2022

Педагоги, які атестуються

 

9. Проведення педгодин з метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами в системі дошкільної освіти.

Щомісяця

Педагогічні працівники

 

Підвищення кваліфікації

(заходи з атестації, курси, участь у методичних заходах різного рівня)

Форма

роботи

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідаль

ний

Приміт

ки про виконан

ня

Заходи з атестації

План роботи атестаційної комісії при Комунальному  закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 Дніпровської міської ради з атестації педагогічних працівників у 2023 році

Відповідно до Плану

Директор,    Олена Кесар

 

Курсова перепідготовка

Шуліка Тетяна Юріївна – вихователь;
 

16.01.-27.01.2023

27.02-03.03.2023
 

Директор,    Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Методичні заходи різного рівня

Участь у методичних он-лайн заходах на рівні міста та області.

Згідно графіків проведення заходів

Педагогічні працівники

 

Моніторинг якості освіти

(розвиток компетентностей дітей, професійних компетентностей педагогів)

Форма роботи

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідаль

ний

Примітки про виконання

Діагностування дітей

Видати наказ «Про проведення діагностування сформованості освітніх компетентностей дітей дошкільного віку

До 10.10.2022

Директор,    Олена Кесар

 

Провести консультацію та роз’яснення для педагогів груп дошкільного віку «Проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти»

До 15.09.2022

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Провести перше обстеження дітей з метою отримання цілісного уявлення про рівень розвитку особистості дитини, що необхідно для подальшої розвивальної роботи з дітьми

20.09.2022-24.09.2022

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Педагоги груп

 

Круглий стіл
Провести круглий стіл з вихователями паралельних груп щодо результатів, отриманих під час першого обстеження дітей. Опрацювання таблиць. Складання плану подальшої роботи у кожній віковій групі

До 29.09.2022

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог

Карина Лахно
Педагоги груп

 

Провести поточне обстеження дітей

17.01.2023-21.01.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог
Карина Лахно
Педагоги груп

 

Провести узагальнююче обстеження дітей з метою визначення рівня засвоєння дитиною освітніх компетентностей за програмою «Стежинки у Всесвіт»; визначення рівня дошкільної зрілості.

11.04.2023-22.04.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог
Карина Лахно
Педагоги груп

 

Круглий стіл
Провести круглий стіл з вихователями паралельних груп щодо результатів, отриманих під час підсумкового обстеження дітей. Узагальнення карток. Висновки

До 30.04.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог
Карина Лахно
Педагоги груп

 

Оформити висновки за результатами обстеження дітей, порівняльний аналіз у відсотковому співвідношенні, підсумкове визначення рівня розвитку дітей, створення діаграм

До 10.05.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог
Карина Лахно
Педагоги груп

 

Виступи педагогів на Педагогічній раді № 4 з презентацією результатів моніторингу сформованості освітніх компетентностей дітей дошкільного віку

30.05.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог
Карина Лахно
Педагоги груп

 

Критерії оцінювання професійної компетентності педагогів

Атестація педагогічних працівників

Відповідно до циклограми

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Відповідно  до наказу МОН України

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Сертифікація педагогічних працівників

За бажанням працівника

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, аналіз її результативності

Протягом року

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Застосування освітніх технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти

Протягом року

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Створення або використання освітніх ресурсів (електронні презентації, відео матеріали, методичні розробки тощо) та їх оприлюднення

Протягом року

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Формування суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку

Протягом року

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

План-циклограма внутрішньої системи оцінювання якості освітнього процесу закладу.

 

Директор,   Олена Кесар
Вих.-методист
Юлія Кривко

 

Методична робота

(цикли різних методичних форм роботи з педагогами щодо реалізації конкретних річних завдань)

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

1

Вивчати нормативні документи по мірі
надходження

Впродовж навчального року

Директор,    Олена Кесар
Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

2

Спланувати роботу щодо опанування педагогами змісту державного стандарту дошкільної освіти Базового компонента дошкільної освіти, сучасного програмно-методичного забезпечення

Впродовж навчального року

Директор,    Олена Кесар
Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

3

Проводити обговорення статей журналів фахових видань

Впродовж навчального року

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

4

Поповнити кабінет методичною літературою та наочними посібниками, енциклопедичною літературою, дидактичними іграми

Впродовж навчального року

Вихователь-методист,
Юлія Кривко
 

 

5

Упорядкувати архів атестаційних матеріалів

До 01.12.2022

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

6

Забезпечити прозорість та інформованість відкритості закладу освіти через веб-сайт садочка (ст.30 Закон України «Про освіту»)

До 01.11.2022

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

7

Комплектувати банк інноваційних технологій, картотеки інновацій, ППД та матеріали з досвіду їх упровадження

Впродовж навчального року

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

8

Провести педагогічний тиждень для вихователів, які атестуються

До 01.04.2023

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

9

Провести тематичні дні

День знань

01.09.2022

музичний керівник
вихователі груп

 

День захисника України, День Українського козацтва

14.10.2022

вихователь-методист
вихователі всіх груп

 

День української писемності і мови

09.11.2022

вихователь-методист
вихователі всіх груп

 

Щедрий вечір, Маланка.

13.01.2023

музичний керівник
вихователі груп

 

Стрітення

17.02.2023

музичний керівник
вихователі груп

 

Міжнародний день рідної мови

21.02.2023

вихователі груп

 

Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру

06.04.2023

вихователі груп

 

День матері

10.05.2023

вихователі груп

 

День української вишиванки

19.05.2023

вихователі груп

10

Провести тематичні тижні

Тиждень безпеки дитини

18.10.2022-22.10.2022

вихователь-методист

 

Тиждень психології

18.04.2023-22.04.2023

практичний психолог

 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

11.04.2023-15.04.2023

вихователь-методист

 

11

Акції, виставки-огляди, конкурси, серед вихованців з залученням батьків

Конкурс Куточків усамітнення та відпочинку. Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти.

17.02.2023

вихователі, батьки

 

Акція «Подаруй садочку квітку»

до 15.04.2023

вихованці з батьками усіх вікових груп

 

Конкурс «Створюємо простір дитинства на майданчику»

18.05.2023

вихователі, батьки

 

РОЗДІЛ ІV
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

1. Підготувати приміщення закладу до функціонування в зимовий період:

 • підготувати систему опалення;
 • здійснити виміри опору ізоляції електрообладнання;
 • виконати профілактичні роботи в системі вентиляції;
 • утеплити дверні блоки в усіх приміщеннях дошкільного закладу.

До 01.10.2022

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

2. Забезпечити постійний контроль за дотриманням доведених споживачам граничних обсягів споживання енергоносіїв, режиму економії енергоресурсів.

Постійно

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

3. Провести обстеження технічного стану, визначення відповідності вимогам безпеки життєдіяльності будівель і споруд, приміщень, комунікацій, устаткування, обладнання.

Щокварта-

льно до 10 числа

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

4. Проводити екологічні акції з метою очищення та озеленення території.

До 15.10.2022

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

5. Організувати весняні роботи з благоустрою та озеленення території ЗДО.

До 30.04.2023

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

6. Забезпечити достатню кількість та відповідну якість засобів індивідуального захисту, робочого інвентарю, миючих та дезінфікуючих засобів.

Щомісяця до 10 числа

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

7. Своєчасно здавати звіти:

 • про використання електроенергії;
 • про використання гарячої та холодної води;
 • про використання теплопостачання.

Відповідно до графіку

Завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

8. Косметичні ремонти групових приміщень, студій, залів, кабінетів та інших допоміжних підсобних приміщень.

до 01.07.2023

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

9. Підготувати ігрове обладнання та ігрові майданчики до літнього періоду:

 • відремонтувати столи, лавки, пісочниці;
 • пофарбувати ігрове та спортивне обладнання, столи, лавочки; замінити пісок.

до 31.05.2023

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

1. Вступний

 

 

2. Первинний

 

3. Повторний

 

4. Позаплановий

 

5. Цільовий

на робочому місці

на робочому місці

1 раз на півріччя

За потреби

 

За потреби

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

Загальні інструкції з охорони праці

 

«Інструкція з протипожежної безпеки для працівників дошкільного навчального закладу»

1 раз на півріччя

 

 

 

«Інструкція з цивільної оборони та діях персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій для працівників дошкільного навчального закладу»

1 раз на півріччя

 

 

 

«Інструкція з електробезпеки для працівників дошкільного навчального закладу»

1 раз на півріччя

 

 

 

«Інструкція з охорони праці на робочому місці» (по посадам)

1 раз на півріччя

 

 

 

«Інструкція з дотримання Санітарного регламенту»

щоквартально

 

 

«Інструкція з надання першої долікарської допомоги»

1 раз на півріччя

 

 

 

Охорона життя та здоров’я дітей

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

З метою зміцнення та збереження здоров’я кожного вихованця систематично проводити інструктажі з охорони праці з працівниками закладу

згідно графіка

Працівники ЗДО

 

Проаналізувати наявність посадових інструкцій у колективу

серпень

 

З метою запобігання нещасних випадків стежити за дотриманням техніки безпеки у групах та на ділянках.

постійно

 

Оформити пам’ятки, щодо дій під час надзвичайних ситуацій

протягом року

 

Надати методичну допомогу з пропаганди правил пожежної безпеки та ТБ серед дітей.

протягом року

 

Розробити та організувати заходи, спрямовані на дотримування дітьми правил дорожнього руху.

1 раз на квартал

 

 

Санітарно-просвітницька робота (гігієнічне навчання/виховання)

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Провести лекторіуми з педагогічними працівниками за темами:
1) Травмування та фізичні перевантаження дітей на заняттях з фізкультури;

до 21.09.2022

Сестра медична старша
Ольга Афанасенко

 

2) Домедична допомога дітям під час травмування;

до 18.11.2022

Сестра медична старша
Ольга Афанасенко

 

3) Санітарно-гігієнічний режим у дошкільному закладі;

до 22.12.2022

Сестра медична старша
Ольга Афанасенко

 

4) Вплив культури харчування на здоров'я дитини;

до 20.01.2023

Сестра медична старша
Ольга Афанасенко

 

5) Профілактика інфекційних захворювань у дошкільному закладі;

до 17.02.2023

Сестра медична старша
Ольга Афанасенко

 

6) Особиста гігієна працівників дошкільного закладу;

до 10.03.2023

Сестра медична старша
Ольга Афанасенко

 

Розробити санітарний бюлетень для санітарно-просвітницької роботи педагогів із батьками «Раціональне харчування дітей»

до 01.09.2022

Сестра медична старша
Ольга Афанасенко

 

Підготувати інформацію для інформаційного стенду з тем:

 • Профілактика порушення постави у дитини;
 • Профілактика дитячої плоскостопості;
 • Режим харчування дитини.

до 16.02.2023

Сестра медична старша
Ольга Афанасенко

 

РОЗДІЛ V

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Взаємодія з батьками, органом батьківського самоврядування

Форма роботи

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Загальні батьківські збори

Модернізація змісту освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку.
Мета: спонукати батьків до об’єднання зусиль з педагогами для досягнення позитивних результатів участі в освітній діяльності.
1. Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти із сім’єю – запорука успіху освітньої діяльності.
2.Міні лекція «Формування світогляду дитини в умовах сімейного виховання».
3. «Батьківська скринька» - поради, пропозиції батьків.

до 16.11.2022

Директор,   

Олена Кесар
Практичний психолог
Карина Лахно
Вихователь-методист
Юлія Кривко
 

 

Консультації

Особливості процесу адаптації дитини до зміни умов у її житті й діяльності при переході до дистанційної форми навчання.

до 09.10.2022

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Негативний вплив сучасного інформаційного простору на психічне та фізичне здоров’я дитини.

до 10.11.2022

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Сім’я як найважливіше середовище формування та розвитку особистості дитини

до 19.01.2022

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Створення умов для психологічного комфорту дитини під час дистанційної форми навчання

до 09.03.2023

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Соціалізація дітей раннього віку в умовах сьогодення

до 20.04.2023

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Формування споживчої культури у дітей.

до 19.05.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Консультації спеціалістів для батьків

Чи притаманна дитині креативність. Розвиток творчих здібностей засобами музики у старших дошкільнят.

18.11.22

Музичний керівник
Ольга Бідник

 

Розвиток адекватної самооцінки в дошкільників

22.12.22

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Насильство в сім’ї: шляхи запобігання. Булінг – досліджуємо, запобігаємо.

23.02.23

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Готуємо дітей до школи. Що це означає

17.03.23

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Українська народна іграшка в житті сучасної дитини.

18.05.23

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Батьківські збори

Ранній вік
1. Ознайомлення з особливостями становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу».
2. «Як допомогти дитині. Адаптація дітей до дитячого садка»

до 16.09.2022

Вихователі

 

Молодший вік
1. Завдання освітньої діяльності на 2022/2023 н. р. у світлі програми «Стежинки у Всесвіт».
2. «Я дорослішаю». Психологічно-вікова характеристика розвитку дітей 4-го року життя.

до 16.09.2022

Вихователі

 

Середній вік
1. Завдання виховання та навчання дітей на 2022/2023 н. р. у світлі програми.
2. Особливості психологічного і фізичного розвитку дитини 5-го року життя.

до 16.09.2022

Вихователі

 

Старший вік

1. Батьківський всеобуч «Завдання виховання та навчання дітей на 2022/2023 навчальний рік у світлі програми».

до 16.09.2022

Вихователі

 

Старший вік
Роль гри у підготовці до школи.

до 15.05.2023

Вихователі

 

Ранній вік
Оздоровлюємося залюбки влітку.

до 15.05.2023

Вихователі

 

Молодший вік
Експериментуємо разом з дитиною (пошуково-дослідницька діяльність).

до 15.05.2023

Вихователі

 

Середній вік
Збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини в умовах сьогодення.

до 15.05.2023

Вихователі

 

Співпраця із закладами загальної середньої освіти,

іншими установами й організаціями

Форма роботи

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Круглі столи

«Узгодження та затвердження плану взаємодії ЗДО і ЗОШ на новий навчальний рік».

16.09.2022

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

«Особливості роботи з дітьми шостого року життя в ЗДО та школі. Як полегшити процес адаптації до школи».

до 01.05.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Протипожежні тренування

Провести спільні з педагогічним та обслуговуючим персоналом закладу.

до 15.10.2022

Вихователі

 

Відкриті форми роботи з дітьми

Проводити з дітьми, працівниками та батьками для слухачів курсів ЦЗ.

до 15.05.2023

Вихователі

 

РОЗДІЛ VІ
ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ)

Вивчення стану організації освітнього процесу

№ та назва блоку

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Тематичне

1. Стан організації освітнього процесу відповідно Методичних рекомендацій до Базового компонента дошкільної освіти (групи середнього дошкільного віку).

До 30.11.2022

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко
 

 

2. Організація фізкультурно -оздоровчої роботи з дітьми молодшого дошкільного віку.

До 07.04.2023

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко
 

 

Фронтальне

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (група середнього дошкільного віку «Волошка»)

До 29.10.2022

Директор,   

Олена Кесар
Члени комісії

 

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (група середнього дошкільного віку «Мальва»)

До 17.02.2023

Директор,   

Олена Кесар
Члени комісії

 

Підсумкове

Готовність дітей до навчання у школі

До 30.04.2023

Практичний психолог
Карина Лахно
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Оперативне

Вивчення системи роботи молодих спеціалістів

Упродовж року

Директор, Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Стан освітнього процесу (відповідно до плану роботи закладу)

Упродовж року

Директор, Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Підготовка до нового навчального року

До 28.08.2023

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Стан проведення свят, розваг (за умов повернення до навчання офлайн)

Упродовж року

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Вивчити рівень педагогічної майстерності та стан освітньо-виховної роботи вихователів, що атестуються, виконання рекомендацій щодо атестації

До 30.04.2023

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко
 

 

Виконання вимог нормативних документів, які регламентують діяльність дошкільного закладу

Упродовж року

Директор, Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

МПК на заняттях з фізичної культури

2 рази на рік

Вихователь-методист
Юлія Кривко,
сестра медична старша Ольга Афанасенко

 

Рівень адаптованості дітей до умов дитячого садка

До 15.10.2022

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Вивчення питань функціонування

Назва блоку

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Безпека життєдіяльності, охорона праці, охорона дитинства

Стан роботи щодо дотримання працівниками закладу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з охорони праці

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства
 

 

Контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників тощо, які використовуються під час освітнього процесу відповідно до чинних типових переліків і норм

Щомісячно

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан роботи щодо попередження нещасних випадків з працівниками та дітьми.

Щомісячно

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан загального тexнiчного огляду будинку і споруд закладу дошкільної освіти

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан спортивного обладнання та проведення занять з музики у музичній залі

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькування), вжиття заходів для їх вирішення

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан малих форм на дитячих майданчиках, спортивного обладнання на спортивному майданчику та ігрових дитячих майданчиках

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан готовності сил і засобів евакуації вихованців закладу, педагогічного складу та обслуговуючого персоналу із зон надзвичайних ситуацій у безпечні райони.

Жовтень 2022, травень 2023

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан організації роботи з цивільного захисту в закладі

Грудень 2022

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан проведення моніторингу щодо якості організації освітнього процесу з дітьми, а саме: визначенням необхідних умов, засобів, форм і методів з основ безпеки життєдіяльності

Жовтень 2022, травень 2023

Директор,   

вихователь-методист,

 

Стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщень

Щомісячно

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан вентиляційних каналів на харчоблоці ЗДО.

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Організація харчування (за умови переходу на офлайн навчання)

Вивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та організації харчування в закладі

Щомісячно

Директор, сестра медична старша, батьківська громадськість

 

Стан транспортування продуктів харчування, умови і терміни придатності, відповідність сертифікатам якості продуктів

Щомісячно

Директор, сестра медична старша, батьківська громадськість

 

Контроль за технологією приготування страв, їхній вихід, наявність відібраних добових проб кожної страви

Щомісячно

Директор, сестра медична старша, батьківська громадськість

 

Стан роботи щодо дотримання належних умов повноцінного збалансованого харчування дітей

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

Відповідність режиму харчування та умов прийому їжі віковим та гігієнічним вимогам

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

Стан роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок у вихованців під час приймання їжі

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

Забезпечення оптимального питного режиму дітей

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

Медичне обслуговування

Стан дотримання маркування дитячих меблів відповідно до антропометричних вимірювань дітей

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

Стан здоров’я дітей, захворювання

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

 

Організація рухового режиму дітей та загартування

Щоквартально

Директор, сестра медична старша

 

Стан роботи щодо ефективності виконання заходів з фізкультурно-оздоровчої роботи

Щоквартально

Директор, сестра медична старша

 

Виконання медико-профілактичних заходів

Щоквартально

Директор, сестра медична старша