План роботи дошкільного закладу на 2023-2024 навчальний рік

РОЗДІЛ І
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЗА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА 2023/2024 Н.Р.

 

БЛОК І. – тип закладу, характеристика груп, кількість дітей у них; якісна характеристика педагогічного колективу; освітні програми, якими керуються педагоги, орієнтовний розподіл навчального навантаження на тиждень за віковими групами.

Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим рівнем у системі освіти, стартовою платформою особистісного розвитку дитини. Створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, забезпечення ціннісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу є метою оновленої дошкільної освіти.

Зміни, що відбуваються в дошкільній освіті, у зв’язку з реформою  освітньої галузі, оновленням Базового компонента дошкільної освіти – Державного Стандарту. На державному рівні процес реалізації річних завдань забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Організаційні аспекти освітньої діяльності закладу дошкільної освіти регламентовано такими нормативними документами:

Закони України:

•  Про освіту

•  Про дошкільну освіту

•  Про охорону дитинства

Листи МОН України:

•  Базовий компонент дошкільної освіти та «Методичні рекомендації до Базового компонента дошкільної освіти»;

• Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану»;

•  Лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»;

•  Лист Міністерства освіти і науки України «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти»;

• Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2016 № 234;

• Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році від 21 серпня 2023 р. № 1/12490-23

• Щодо особливостей застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану

•  Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти

та обладнання укриттів № 1/8820-23 від 20 червня 2023 року

          Накази МОН України:

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»

З 24 лютого 2022 року у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану садочок був переведений  на роботу в онлайн форматі. Працівники працювали і продовжують працювати в дистанційному режимі.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

 З метою забезпечення надання якісної освіти, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості в закладі були затверджені: освітня програма, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, в яких визначені основні тенденції розвитку закладу дошкільної освіти, розкривають організаційно-змістові характеристики оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі, наявні проблеми та шляхи їх розв’язання.

Пріоритетний напрям діяльності закладу – сталий розвиток. Під час освітньої діяльності в нашому закладі реалізується природня потреба дитини у руховій активності, що забезпечує оптимальний рівень фізичної працездатності, засвоєння і використання елементарних знань у галузі фізичної культури, сформованість умінь і навичок для вирішення рухових завдань у різних життєвих ситуаціях. Завдання сталого розвитку які реалізуються в закладі сприяють формуванню творчих та технічних здібностей, продуктивного та критичного мислення дошкільників.

    У 2022-2023 навчальному році завершено роботу над обласною науково-методичною проблемою: «Модель 4К у розвитку soft-skills навичок, як основа формування самоефективності дошкільника-майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ 2020-2023 рр.» ( І етап)

Засновником дошкільного закладу є Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а уповноваженим органом – управління освіти Дніпровської міської ради.

У 2022/2023 навчальному році у закладі було охоплено дошкільною освітою 119 дітей. Функціонувало 7 груп:

1 група раннього віку, 1 група молодшого дошкільного віку, 2 групи середнього дошкільного віку, 3 групи старшого дошкільного віку.

За 10,5 – годинним режимом дистанційно працювали 7 груп.

Для забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та їх доцільним розподілом директор Олена Кесар здійснює формування педагогічного колективу на підставі існуючих кваліфікаційних вимог: вищої педагогічної освіти та професійних якостей. Заклад на 86,6% забезпечений педагогічними кадрами, є вакантна посада вихователя (2 ставки).

Кількісний склад працівників закладу:

 • кількість штатних одиниць за штатним розписом – 17,625
 • кількість педагогічних працівників – 13
 • обслуговуючого персоналу – 15

Кількість педагогічних працівників за посадами: директор - 1, вихователь-методист – 1, керівник гуртка з англійської мови – 1, музичний керівник – 1, практичний психолог – 1, вихователів – 8.

Курсова перепідготовка пройшла у 2022/2023 навчальному році відповідно до плану. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів забезпечувалося своєчасне перебування педагогів на курсах підвищення кваліфікації при КЗВО «ДАНО» ДОР. У зв’язку із введенням військового стану в Україні педагоги стали слухачами онлайн-семінарів та тренінгів. При КЗВО «ДАНО» ДОР підвищив кваліфікацію у 2022/2023 навчальному році 1 педагогічний працівник.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме:

 • спеціалістів І категорії – 2
 • спеціалістів ІІ категорії – 3
 • спеціаліст – 3
 • навчається у ВНЗ – 0
 • не мають кваліфікаційної категорії - 5.

Атестація педагогічних кадрів є ефективним методом, що сприяє розширенню кола творчо працюючих педагогічних працівників, розробленню та реалізації ними нових педагогічних технологій, диференціюванню змісту освіти, інноваційних програм, а також служить підвищенню якості освіти. Адміністрація закладу постійно опікується питанням фахового зростання працівників. Атестація дає змогу виявити здатність та бажання педагогів до самоосвіти, самовдосконалення, підвищення результативності роботи.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 зі змінами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, наказу управління освіти і науки Дніпровської міської ради від 09.09.2022 № 217 «Про організацію атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 10.02.2022 № 1/2338 «Про атестацію педагогічних працівників» та наказу по закладу дошкільної освіти від 10.10.2022 № 24/о/д «Про атестацію педагогічних працівників КЗДО № 17 ДМР у 2023 році» було проведено атестацію педагогічних працівників закладу. Адміністрація проводила роботу щодо своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами, які атестуються, наявності посвідчення курсової перепідготовки та визначення стажу безпосередньої педагогічної роботи. Перспективний план-графік складено на п’ять років та висвітлено в атестаційному куточку, який розміщений у приміщенні методичного кабінету. За останні два роки зросла кількість педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Цей показник становить 21,4% від загальної кількості педагогів. Показник кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» становить 14,3%.

Згідно із графіком проведення атестації вивчалася система роботи педагогів, що атестувалися, проводились співбесіди з педагогами з питань самоосвітньої діяльності, вивчалася документація, аналізувався рейтинг серед колег, вихованців, батьків. Педагогічні працівники залучалися до активних форм методичної роботи: виступи на педагогічних радах, брали участь у семінарах. За підсумками атестації в 2023 році вихователь Шуліка Тетяна Юріївна присвоїла 11 тарифний розряд, вихователь Костюк Надія Валеріївна підтвердила 11 тарифний розряд.

Заклад працює за чинною освітньою програмою, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України «Стежинки у Всесвіт».

Запорукою якості освіти в закладі дошкільної освіти є раціонально та методично правильно спланована освітня діяльність педагогічних працівників з дітьми дошкільного віку. Успішно виконується найважливіше завдання сучасного закладу дошкільної освіти – навчання дітей науки життя, збагачення їх навичками практичної діяльності. Протягом 2022/2023 навчального року освітня робота груп була організована на підставі чіткого планування роботи відповідно до вимог освітніх ліній розвитку Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм.

Під час складання орієнтовного розподілу занять на тиждень у закладі освіти дотримуються вимог раціональності, відповідності кількості й тривалості занять згідно з наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності», пункту 9 розділу ХІІ Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні». Для покращення якості освіти у своїй роботі педагоги використовують нетрадиційні форми організації освітньої діяльності в онлайн форматі: заняття-подорожі, заняття-вікторини, заняття-дослідження, квести, міні-заняття за ініціативою дітей: розповідання казок, розігрування сюжетів фольклорних творів, описування змісту літературних творів, характеру персонажів. Різні види занять організовувалися як творча співпраця педагога з дітьми онлайн.

Основною формою проведення занять є гра. Для дітей раннього та молодшого віку всі онлайн заняття проводились в ігровій формі. Вихователі: Шуліка Т.Ю., Друзіна А.О., Данилюк В.М., Ткаченко Т.Г., Богохвал І.В. використовували дидактичні ігри та вправи, творчі ігри, ігрові прийоми, ігри з правилами. Але слід засвідчити, що здебільшого на практиці у вихователів Костюк Н.В., відбувається перенасичення занять словесною інформацією, де переважає монологічне мовлення вихователя, а не форма спільного діалогу з вихованцями під час онлайн занять у програмі Zoom.

 

БЛОК ІІ. Діяльність методичного кабінету та методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів; участь адміністрації та педагогів у методичній роботі міста, області як основа підвищення професійної компетентності та відкритості закладу для батьків, колег, суспільства, участь закладу в експериментальній роботі.

Методична служба базувалася на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога. Програмне та психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Упродовж року вихователем-методистом Кривко Юлією методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію та збагатити інтереси педагогів, задовольнити їхні духовні та професійні потреби щодо організації освітнього процесу в закладі.

У закладі відповідно до накреслених завдань по сприянню сталому розвитку особистості дошкільника, формуванню творчих та технічних здібностей, продуктивного та критичного мислення дітей та з метою презентації сучасних педагогічних підходів до розвитку особистості дитини та враховуючи запит суспільства спрямованого на формування творчих та технічних здібностей у грудні був проведений інтерактивний семінар «Упровадження ідей сталого розвитку в освітній процес закладу дошкільної освіти».

Виконання завдань, обраних на навчальний рік, проходило інтегровано, перепліталося, доповнювало та збагачувало зміст напрацьованих заходів кожного із завдань.

Для підвищення рівня взаємодії з батьківською спільнотою після введення воєнного стану в Україні активно використовувались інформаційно-цифрові платформи: створено сторінку закладу на Facebook, вихователі кожної вікової групи створили групи в додатку Viber та Телеграм, але основною у діяльності педагогів стала платформа Google Classrom на якій висвітлювалась освітня робота, проводились консультації для батьків. В зазначених спільнотах батькам надавались консультації та практичні рекомендації. Зазначені форми роботи дали змогу навчитися практично розробляти та використовувати освітні ІК-інструменти для підвищення ефективності сучасного заняття, впроваджувати цифрову грамотність у свою практичну діяльність, сприяти підвищенню власного рівня професійної компетентності з ІКТ.

В контексті реалізації інноваційної стратегії інформатизації дошкільної освіти вихователі груп створювали власні або добирали готові презентації до занять, динамічні музичні паузи, відеоролики, які допомагають краще зрозуміти матеріал. Всі педагоги закладу оволоділи комп’ютерною технікою на рівні, необхідному для повноцінного дистанційного навчання та виховання.

Організація освітнього процесу відбувається з урахуванням безпекової

ситуації за допомогою дистанційної форми роботи. У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі продовжуємо приділяти особливу увагу таким аспектам:

- організація навчання педагогічних працівників щодо дистанційної роботи з дітьми та надання їм методичної підтримки;

- забезпечення педагогів необхідним обладнанням та доступом до мережі Інтернет;

- організація психолого-педагогічної підтримки та супровід усіх учасників

освітнього процесу;

- систематичність організації освітнього процесу з дітьми раннього та

дошкільного віку.

Використовуємо синхронне і асинхронне навчання.

Синхронне навчання – це процес, коли відбувається онлайн-заняття, а асинхронне – коли вихователь записує відеозаняття або записує, наприклад, мотиваційне відео і передає його батькам для самостійного опрацювання дітьми. Якщо дитина не може самостійно опрацювати наданий матеріал, то батьки опрацьовують його разом із дитиною.

В умовах запровадження дистанційної форми організації освітнього процесу батьки стають партнерами педагогічних працівників. Тобто перша робота здійснюється саме з ними, а вже далі з їхніми дітьми.

На початку навчального року, у вересні 2022 року на базі центру професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради всі педагогічні працівники закладу брали участь в освітній толоці «#Дошкілля_Education_weeks», та отримали сертифікати.

У березні 2023 року вихователі груп дошкільного віку вже вдруге брали участь у ІІ міжнародному занятті доброти організованому Благодійною організацією «Благодійний фонд «Щаслива лапа» за підтримки Міністерства освіти і науки України, захід проводився в дистанційній формі. По завершенні, заклад отримав сертифікат за участь.

Також у березні в онлайновому режимі педагоги брали участь у  Всеукраїнському освітньому марафоні на тему: «Сучасна українська: ефективна комунікація». Організаторами якого є Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», ГО «Ukraine Active».

Традиційно з нагоди вшанування пам’яті Великого Кобзаря у закладі пройшли Шевченківські дні. Вихователями створювались відео та презентації за участі дітей груп які розповідали вірші Т.Г. Шевченка. Створені медіафайли публікувалися на сторінках Google Classrom та на сторінці закладу та SMART-Освіта у Facebook.

У період з березня по червень 2023 року на базі ЦПР "Освітня траєкторія" ДМР педагогічні працівники закладу брали участь у проєкті «Управлінські івенти» з подальшим отриманням сертифікатів.

До Дня української вишиванки, у травні, педагогами було створено відео-листівки та відео-заняття. Адміністрацією закладу разом з працівниками закладу  було організовано відеозйомку зачитування українського вірша у вишиванках, з подальшою публікацією відео на сторінці закладу та SMART-Освіта у Facebook.

За організацією відділу освіти Дніпровської міської ради заклад приймав участь у масовому виконанні гімну України до Дня вишиванки.

1 червня дистанційно проведено онлайн захід з вихованцями до Дня захисту дітей, були відзняті відео за участю дітей, які публікувались сторінках Google Classrom.

У червні 2023 року педагоги закладу пройшли онлайн-курс про мінну безпеку «Дивись під ноги! Дивись куди ідешь!» створений фондом Східна Європа разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій та отримали сертифікати.

У серпні 2023 року всі педагогічні працівники пройшли онлайн-курс «Основи гігієни», та отримали сертифікати для того щоб навчитися елементарним правилам кібергігієни в інтернеті при користуванні поштою, соцмережами та мобільними пристроями. Освітній серіал Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у рамках проєкту «Посилення спроможностей українських державних органів у сфері кібергігієни та кібербезпеки» за підтримки урядів Німеччини та Сполученого Королівства у співпраці з Українською школою урядування.

 

До педради № 4 у травні 2023 року було проведено тематичне вивчення в дошкільних групах закладу «Стан роботи з безпеки життєдіяльності в ЗДО», результати доведені до відома педагогів.

Створення умов щодо впровадження здоров’яутворюючих технологій з метою формування сталих навичок гігієни життєдіяльності, рухової активності та саморегуляції, є одним з першочергових завдань ЗДО. Тому проблема створення здоров’язбережувального, безпечного і комфортного середовища в закладі була детально обговорена під час ділової гри в травні 2023 року «Створення в ЗДО безпечного середовища для дитини».

У дошкільному закладі було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху, з метою удосконалення організаційної та практичної роботи з питань безпеки дітей, підвищення ефективності проведення роботи по виробленню дій, правил та навичок безпечної поведінки у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, спрямованих на запобігання ДТП, за участю підростаючого покоління та дорослих та профілактики травматизму серед дітей та питань безпеки дорожнього руху, виховання свідомого та дбайливого ставлення дітей до власного здоров’я, також були проведені Тиждень безпеки дитини та Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Протягом навчального року один раз на місяць у кожній віковій групі проводились онлайн-заняття з безпеки життєдіяльності, які включали в себе бесіди, інтерактивні та сюжетно-рольові ігри, практичні тренінги, онлайн-виставки, онлайн-розваги.

З метою формування у дітей розуміння цінності власного життя і здоров’я з дошкільниками було проведено цикл тематичних інтегрованих онлайн-занять: «Ми – матусині помічники», «Мої речі. Догляд за ними», «Домашні помічники. Про небезпеку неправильного користування електроприладами», «Ми – пішоходи», «Чистота – запорука здоров’я. Предмети гігієни», «Про професію лікаря, медичної сестри», «Сам вдома. Безпека у побуті?», «Мій розпорядок дня. Загартування», «Правила та безпека дорожнього руху». Та в усіх групах систематично проводяться онлайн-заняття про безпеку в умовах воєнного стану: «Суспільна поведінка під час воєнного стану», «Правила безпечної поведінки на ігровому та спортивному майданчику в умовах воєнного стану».

Під час проведення занять та бесід вихователі навчали дітей способам регулювання власної поведінки в довкіллі, серед людей, предметів, в умовах стихійних природних явищ. З дітьми був організований і проведений цикл тематичних бесід: «Сірничок маленький, а біда велика», «Користь та небезпека від вогню», «Особиста безпека дитини», «Що корисно, а що шкідливо», «Про дорожні знаки», «Небезпека в природі», «Дивись під ноги» (мінна безпека)

Посадовою особою з питань охорони праці, вихователем-методистом Юлією Кривко своєчасно проведені інструктажі з працівниками закладу з пожежної безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу. Під час проведення тематичного тижня директором та вихователем-методистом було оновлено та поповнено інформаційно-довідковий куточок з пожежної безпеки та цивільного захисту для педагогічного та обслуговуючого персоналу закладу.

У рамках тематичних тижнів – Тиждень безпеки дитини, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, з працівниками колективу було проведено протипожежне тренування з евакуації працівників із приміщень закладу відповідно до вимог Плану реагування, відпрацювання Алгоритму дій, передбачених Інструкцією щодо дій при виникненні надзвичайної ситуації, під час якого відпрацьовувалися навички та вміння діяти при виникненні пожежі на пральні.

Дієвим для батьків на платформі Classroom та у Viber- та Телеграм-групах був Інформаційний онлайн-дайджест, де вони мали змогу переглянути корисну та змістовну інформацію щодо безпеки життєдіяльності.

Слід відзначити, що усі заходи, які були сплановані на реалізацію вищезазначеного основного завдання діяльності, сприяли усвідомленню значення безпеки життєдіяльності дітей, допомогли дітям, їх батькам і співробітникам дошкільного закладу узагальнити свої знання про вміння діяти у надзвичайних ситуаціях та про значення здоров’я і безпеки в житті людини.

Традиційним є запрошення на відкриті заходи досвідченими вихователями колег початківців. Але у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні відкриті перегляди оформлювались в формат роботи «Презентація кейсу». Це позитивно вплинуло на роботу педагогів-початківців. За молодими спеціалістами закріплені наставники з-поміж досвідчених педагогів. Молоді спеціалісти своєчасно отримували методичну допомогу у вигляді рекомендацій, пропозицій та консультацій. Така робота молодих спеціалістів у майбутньому дасть якісну результативність досягнень вихованців та особистого професійного зростання.

Проводились в онлайн-режимі психолого-педагогічні консиліуми з вихователями груп старшого дошкільного віку «Підготовка дітей
6-річного віку до навчання у школі», груп раннього віку «Адаптація дітей раннього віку до умов ЗДО». Надавалися батькам індивідуальні консультації, рекомендації практичного психолога.

Дієвими та корисними були для педагогів тематичні виставки методичної літератури з різних напрямків освітньої роботи. Постійно здійснювався огляд новинок педагогічної та методичної літератури. У системі проходило інформування педагогів про нові досягнення психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики, нових технологій здійснення освітнього процесу.

Психологічний супровід освітньої роботи у закладі забезпечує практичний психолог Карина Лахно, яка склала змістовний план роботи з дітьми різних вікових категорій, що передбачає діагностичну та розвивальну роботу з дошкільниками. На належному рівні практичним психологом велася у форматі онлайн – просвітницька робота з педагогічним колективом та батьками. Активно та систематично створювала презентації, онлайн-опитування за допомогою онлайн форм. Вчасно і правильно заповнювалися діагностичні карти на дітей групи ризику. За участі психолога проводилися в онлайн форматі групові консультації, тренінги, семінари. Карина Вікторівна проводить інтерактивні форми роботи з педагогами під час онлайн засідання педагогічних рад, семінарів, майстер-класів.

Музичний керівник, Ольга Бідник на високому професійному рівні дистанційно проводить музичні заняття, розваги та свята. Вона творчо використовує інноваційні технології: корекційні технології (музична терапія), здоров’язбе-режувальні технології (ігри звуконаслідуючого характеру, оздоровчі мовленнєві вправи). На музичних онлайн-заняттях Ольга Володимирівна розвиває творчі здібності кожної дитини. Велику увагу приділяє такому інструменту як голос. Саме голос здатний стати основою музичної культури людини в майбутньому. На музичних заняттях вчить дітей співати пісні, вміти слухати і чути та розрізняти музику різних жанрів, правильно, красиво й естетично рухатися.

Музичний керівник Ольга Бідник під час занять особливу увагу приділяє системі «Елементарного музикування» Карла Орфа. Музичний керівник підбирає пісенний і танцювальний репертуар відповідно до вікової групи. Музичний керівник старанно та відповідально підходить до написання сценаріїв розваг, постійно займається самоосвітою, підвищуючи свій професійний рівень.

У період дії воєнного стану, музичний керівник знімає відео-заняття для перегляду дітьми вдома під час асинхронних занять.

Завдяки плідній роботі керівника гуртка з англійської мови Марії Бугайової діти знайомляться і вивчають англійську мову та мають хороші показники рівня засвоювання матеріалу. Такі показники є результатом використання нетрадиційних методів і прийомів у дистанційній роботі з дітьми. Педагог творчо підходить до освітнього процесу, успішно впроваджує в своїй роботі з дітьми підхід «навчання через гру» в різних видах дитячої діяльності. Керівник гуртка використовував різноманітні ігрові прийоми, намагаючись зробити процес не тільки корисним, але й цікавим: пісні, вірші, ігри, мовленнєвий матеріал. Завдяки такому творчому підходу підвищився рівень знань іноземної мови.

Реформування дошкільної ланки диктує необхідність формування творчої активної особистості, яка володіє здатністю нестандартно розв’язувати проблеми, які диктує сьогодення. У зв’язку з цим перед нашим закладом дошкільної освіти стоїть важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення освітнього процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів.

Питання організації оздоровлення дітей є невід’ємною складовою державної політики в дошкільній галузі. Оздоровлення − комплекс спеціальних заходів виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров`я дітей, що здійснюється в закладі протягом оздоровчого періоду. Протягом оздоровчого періоду колектив працював над такими основними завданнями:

1.    Забезпечення безпечних умов для ефективного оздоровлення дітей дошкільного віку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережуючих та здоров’яформуючих освітніх технологій, формування основ здорового способу життя.

2.    Виховання патріотичної і громадської свідомості у гармонійному розвитку особистості через використання ігрової, рухової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової діяльності.

3.    Активізація взаємодії з батьками з питань гуманного ставлення до дитини, забезпечення психоемоційного комфорту та здійснення санітарно-просвітницької роботи по оздоровленню дітей влітку.

Хоч літній оздоровчий період у закладі було організовано дистанційно в умовах воєнного стану, педагогічним колективом було організовано сумісну роботу з батьками для забезпечення охорони життя і здоров’я дітей, пожежної безпеки, охорони праці, організований дієвий контроль за організацією роботи з охорони життя і здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму, шлунково-кишкових захворювань, попереджень отруєнь дітей рослинами і грибами, дотримання правил пожежної безпеки, дорожнього руху. У закладі комісією з обстеження будівель і споруд було здійснено перевірку стану будівель, приміщень, споруд, обладнання, дерев та кущів. Результати відображені в актах.

Вихователем-методистом разом з педагогами було розроблено методичні рекомендації для батьків щодо організації ігрової діяльності дітей влітку.

День у дітей починався з ранкової гімнастики та легкої пробіжки. Дошкільники приймали сонячні ванни, контрастні повітряні ванни. В роботу з дітьми батькам було рекомендовано впроваджувати такі оздоровчі технології як: арт-терапія, сміхотерапія, кольоротерапія, самомасаж, релаксаційні вправи, музикотерапія.

Велику користь дитячому здоров’ю приносять заняття з фізичної культури на свіжому повітрі з використанням різноманітного спортивного обладнання та інвентаря. Тому батькам запропоновано було проводити більше часу на свіжому повітрі.

Оздоровчий період розпочався 01.06.2023 року і проходив він дистанційно через введення воєнного стану в Україні. Працівниками закладу проводилася просвітницька робота серед батьків з питань дій у випадку захворювання, загартування, організації харчування та відпочинку дітей влітку.

У дошкільному дитинстві закладаються основи здоров`я, виховуються основні риси особистості людини. Міцне здоров’я – важливе підґрунтя успішного всебічного розвитку дитини і розкриття її особистісного потенціалу. Саме тому принцип оздоровчої спрямованості освітньої діяльності виокремлюється як один із стратегічних у сучасній системі дошкільної освіти. Одним із пріоритетних напрямів освітньої роботи у закладі є організація фізкультурно-оздоровчої роботи, що органічно пов’язана з активною руховою діяльністю дітей та має на меті забезпечити оптимальний стан їхнього здоров’я, успішний фізичний розвиток, формування рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей та інтересу до різних видів рухової діяльності. Необхідною умовою збереження і зміцнення всіх складників здоров’я дитини, повноцінного розвитку її фізичної сфери є застосування інноваційних освітніх методик і здоров’язбережувальних технологій.

Відповідно до річного плану роботи ЗДО протягом року проводилась ретельна робота з охорони життя та здоров’я дітей, та запобігання дитячого травматизму. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не було. Цьому сприяла постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей на сайті закладу, на сторінка Google Classroom та у месенджерах обраних для фідбеку з батьками, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки тощо, за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій.

Результат роботи – відсутність травматизму дітей.

На достатньому рівні проводяться традиційні щорічні заходи:

«Тиждень безпеки дитини», «Тиждень знань з основ безпеки дитини», «Місячник цивільного захисту», під час яких мали місце цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності.

Просвітницька робота потребує збільшення контролю за використанням різних видів і форм організації фізичного виховання малят. Документація й інформаційний матеріал, консультації з фізичного розвитку дітей, практичні рекомендації надаються, але відсутня систематичність у висвітленні цього питання батькам. Тому нагальною проблемою закладу залишається оптимізація ефективної організації фізкультурно-оздоровчої роботи та її вплив на формування ціннісного ставлення та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників.

 

БЛОК ІІІ – результати моніторингу якості освіти (сформованість компетентностей дітей у всіх вікових групах; готовність випускників закладу до шкільного навчання)

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. У сучасному дошкільному навчальному закладі актуальними є питання, пов’язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема – розвитку життєвої компетентності дошкільників.

Підвищення конкурентоспроможності кожного дошкільного закладу пов’язане з його здатністю задовольнити не тільки наявні, але й прогнозовані вимоги споживачів. Їх вивчення має стати одним із напрямів діяльності в системі менеджменту якості й маркетингу дошкільного навчального закладу. Задоволеність споживача потрібно певним чином вимірювати й оцінювати, а систему якості забезпечити механізмом вироблення в разі необхідності коригувальних дій. У зв’язку з цим у дошкільному закладі проведені моніторингові дослідження стану роботи педагогів з формування ключових компетентностей відповідно до вимог Базового компонента та комплексної програми розвитку дитини дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт».

Вивчення проводилися у лютому 2023 року.

За результатами тематичного вивчення встановлено, що робота з формування у дошкільників ключових життєвих компетентностей проводиться на належному рівні

Цілісність освітнього процесу в закладі дошкільної освіти забезпечується реалізацією програми «Стежинки у Всесвіт», вибір якої здійснила рада педагогів ЗДО.

Запорукою успішної реалізації ключових завдань організації та змістового наповнення освітнього процесу у ЗДО є створені належні умови. Головними умовами, що забезпечують ефективність реалізації освітніх програм, зазначено створення предметно-розвиваючого середовища та навчально-методичне забезпечення.

Головною метою колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є готовність дитини до навчання у школі.

На сьогоднішній день показником ефективності реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти є його наступність зі стандартами початкової школи.

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Успішність забезпечення взаємодії визначається цілою низкою чинників, що створюються педагогічно грамотно організованим розвивальним, навчально-виховним середовищем, яке відповідає психологічним і фізіологічним особливостям та фізичним можливостям дітей. Робота з організації наступності проводиться педагогічними колективами спільно і системно.

Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні напрями, що забезпечують засвоєння дитиною способів (механізмів), розвитку (саморозвитку), набуття нею знань, умінь і навичок.

З метою проведення цілеспрямованого обстеження стану роботи педагогів над формуванням ключових компетентностей згідно Базового компоненту дошкільної освіти комісією було оцінено процес формування досвіду дитини в різних видах діяльності під час дистанційної форми навчання за картою аналізу вивчення.

Критерії і показники були визначені з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Напрями вивчення були: фізичний розвиток, пізнавальний розвиток, формування природничо-екологічної компетентності з життєвими навичками сталого розвитку, ігрова діяльність, формування соціально-громадянської компетентності, мовленнєвий розвиток, художньо-естетичний розвиток.

Під час проведення дослідження було використано такий комплекс методів як спостереження та аналіз опублікованого матеріалу на платформі Google Classroom та під час онлайн-занять у програмі Zoom.

Згідно результатів спостереження за матеріалами що надавались дошкільникам онлайн було виявлено, що у всіх групах на достатньому рівні процес формування досвіду дитини у даному напрямі.

Результати вивчення наведено у картці «Аналіз вивчення процесу формування досвіду дитини в різних видах діяльності під час дистанційної форми навчання»

Отже, відсоток груп, у яких на достатньому рівні організовано дистанційну роботу згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти становить 85,7%, на недостатньому — 14,2% від загальної кількості груп діяльність яких вивчено.

На основі проведеного аналізу комісія вважає стан дистанційної роботи формування досвіду дитини в різних видах діяльності задовільним.

У березні 2023 року було проведено тематичне вивчення за темою «Стан роботи з безпеки життєдіяльності в ЗДО».

З метою контролю під час тематичного вивчення використовувалися такі методи: спостереження за формуванням у дошкільників основ БЖД, моніторинг публікацій спрямованих на роботу з БЖД, аналіз планів освітньої роботи.

З метою підвищення науково-теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у І кварталі поточного навчального року було проведено низку методичних заходів, серед яких:

•   анкетування вихователів з питань БЖД;

•   консультація «Перша допомога при різних видах травм»;

•   проблемний стіл «Методичні аспекти організації освітньої роботи з безпеки життєдіяльності».

          Аналіз календарних планів освітньої роботи свідчить про те, що вихователі всіх груп приділяють належну увагу плануванню занять з БЖД, організовують з дітьми бесіди під час онлайн-занять.  Так, вихователь молодшої групи «Ромашка» (Данилюк В.М.), під час проведення онлайн-занять та створення відео-занять  планують розмови з дітьми на теми: «Хто такий незнайомець, поведінка з незнайомими людьми», «Правила поведінки з електроприладами», «Безпечні ігри», «Сірники – не іграшка», «Правила безпечної поведінки з домашніми тваринами», тощо. Під час таких бесід педагог використовує ілюстративний матеріал, відкриті запитання, відеопрезентації.

Цікаві дидактичні ігри та завдання пропонує дітям вихователь середньої групи «Пролісок» (Шуліка Т.Ю.), публікація матеріалів з безпеки життєдіяльності («Добре чи погано», «Можна – не можна», «Що корисно, що шкідливо» (вживання корисних та шкідливих продуктів), «Хороші та небезпечні іграшки», «Лікувальні чи отруйні», «Що потім?», «Сам вдома» та інші).

Вихователі старших груп «Барвінок», «Волошка», «Мальва» (Богохвал І.В., Костюк Н.В., Друзіна А.О.) особливе значення приділяють індивідуальним та груповим організованим формам дистанційної роботи з дітьми. В контексті наскрізного впровадження підходу «навчання через гру» педагоги особливу увагу надають діяльнісним методам навчання, відкритим запитанням, спільному розв’язанню проблем під час синхронної форми організації навчання дітей.

Аналіз планування освітньої роботи в групах загалом показав, що педагоги планують матеріал, доступний для дітей, з урахуванням їхніх індивідуальних та психологічних особливостей.

Проте, поряд з позитивним, слід відмітити ряд недоліків.  Так, недостатньо уваги приділяють вихователі всіх груп плануванню завдань з БЖД під час інтегрованих занять з пріоритетом продуктивної діяльності, під час дослідницько-пошукової, театралізованої діяльності.

Важливий чинник ефективності роботи з безпеки життєдіяльності є тісна взаємодія з батьками вихованців. Батьки мають уважно ставитися до здоров'я своїх дітей; підтримувати їхнє прагнення до самостійності, заохочувати ініціативу; допомагати знаходити вихід з різних ситуацій; радіти їхнім найменшим успіхам. Запровадження військового стану в Україні внесли свої корективи у процес взаємодії з батьками вихованців. Зараз налагоджена стійка комунікація з батьками у групах мобільного додатку Viber, Telegram, через програму Zoom та на платформі Google Classroom. Саме тут педагоги розміщують актуальну інформацію з питань навчання та виховання дошкільників.

БЛОК ІV – підсумки адміністративно-господарської роботи, зокрема оцінювання матеріально-технічних та медико-соціальних умов перебування дітей у ЗДО.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази навчального закладу є одним із провідних напрямків роботи директора та колективу закладу дошкільної освіти. Розвивальні осередки груп забезпечені ігровим та навчально-дидактичним обладнанням відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання. Систематично проводиться цілеспрямована робота з метою поповнення ігрових осередків новими іграшками та обладнанням.

Простір групового приміщення для дітей раннього віку в цьому навчальному році був розподілений таким чином: розвивальний центр сенсорних ігор, який поповнився новим дидактичним матеріалом, а саме: сенсорні коробки, іграшки для нанизування, рамки-втулки, шнурівки, набірні полотна зі стрічками, ґудзиками, застібками, народні іграшки. Зона рухової діяльності в цьому році була поповнена новим традиційним і нетрадиційним обладнанням, атрибутами для рухливих ігор, завдяки чому були створені умови для різноманітної самостійної рухової діяльності.

Незвичайними “співрозмовниками” для малечі є бізіборди – розвиваючі дерев’яні стенди, що складаються із серії маніпуляційних елементів, з якими можна виконувати різні цікаві дії: “ввімкнути-вимкнути”, ”відчинити-зачинити”. Дитяча інтерактивна дошка (бізіборд), яка розташована у групі “Дзвіночок”, розвиває у малечі дрібну моторику та кмітливість, формує причинно-наслідкові зв’язки, забезпечує освоєнню безлічі застібок, блискавок, ґудзиків, гачків, шнурівок, можливості для малювання, складання мозаїки, музичної гри за наявності клавіатури та інших складників (відповідно до віку дітей).

Усі групові приміщення, зали та кабінети, де має проходити організована діяльність із дошкільниками, забезпечені дитячими меблями: столами та стільчиками, шафами.

Медичний кабінет забезпечений лікарськими засобами та медичним обладнанням.

Систематично здійснювався контроль за фінансуванням системи енергетичного менеджменту в ЗДО. Завідувачем господарства систематично здійснювався контроль за заміною ламп на енергозберігаючі.

Адміністрацією здійснювався постійний контроль за раціональним використанням енергоресурсів. На 2023/2024 рік розроблений план заходів енергозбереження.

Систематично проводяться роботи з благоустрою території закладу. Висадка розсади, квітів і дерев, скошування трави, фарбування обладнання на ігрових майданчиках.

На веб-сайті садочку існує рубрика «Фінансова діяльність», в якій висвітлюються питання кошторису, фінансової звітності про отримання та використання виділених коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога.

Аналіз роботи закладу освіти за 2022/2023 навчальний рік показав, що обрані форми і методи, зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно вплинули на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Завдання, які були поставлені перед колективом в минулому навчальному році, вирішувались в роботі з дітьми, педагогами та батьками і реалізовані в повному обсязі.

БЛОК V – забезпечення медико-соціальних та психолого-педагогічних умов

Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

У закладі створені відповідні умови для проведення медико-профілактичних, оздоровчих заходів, для забезпечення розвитку, виховання і навчання дітей. У дошкільному закладі є медичний кабінет, процедурний кабінет та ізолятор.

БЛОК VІ – система співпраці з батьками; виконання Планів співпраці дошкільного закладу та школи; результати взаємодії з різними установами та організаціями.

Надзвичайно важливою складовою діяльності закладу освіти є питання співпраці з родинами вихованців, педагогічної просвіти батьків, залучення їх до освітнього процесу.

Робота з батьківською громадськістю здійснювалася в дистанційно-очному режимі. Вихователі та вузькі спеціалісти продовжували спілкування через платформу Google Classroom, програму Zoom, а також месенджери Viber та Телеграм.

Директором спільно з педагогами груп були проведені батьківські збори в онлайн режимі, де була надана інформація про способи та форми підготовки дітей до школи.  

Слід відзначити, що в партнерській діяльності педагоги дотримувалися загальних принципів і підходів взаємодії з батьками, разом з тим її зміст у кожній віковій групі завжди був адаптованим, відповідав інтересам батьків, тим питанням, які хвилювали їх. Педагогам на допомогу завжди приходила професійна майстерність адміністрації, яка надавала консультації та поради в умінні зацікавити батьків темою та змістом спілкування, показати значимість взаємин дорослих та дітей для їхнього розвитку.

Забезпечення неперервності здобуття дітьми освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між дошкільною і початковою ланками освіти. Успішність навчання дитини в школі, легкість і швидкість адаптації до нових мікросоціальних умов і нового статусу школяра великою мірою залежить від якості, перспективності, спадкоємності і наступності в роботі ЗДО і школи.

Введення військового стану в Україні не дало змоги розгорнути співпрацю з іншими установами в повній мірі, зокрема не були здійснені заплановані спільні заходи співпраці із КЗО «СЗШ № 86» ДМР. Як показує практика, програма розвитку дітей дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт» дала нам можливість забезпечувати принцип наступності між закладом дошкільної освіти та Новою українською школою. Радісне навчання, пріоритет партнерства, забезпечення максимальної активності дитини під час проживання кожного дня передшкільного року – ось головні принципи, яким керувались наші вихователі під час роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Це дало нам можливість сформувати загальну культуру життєдіяльності дитини старшого дошкільного віку, максимально використати можливість періоду дитинства для досягнення психологічних якостей дошкільної зрілості та особистісного зростання.

Саме при такій організації освітнього процесу діти старшого дошкільного віку замість сталого запам’ятовування набувають життєвих компетентностей. Планування роботи – це комплекс знань, умінь, навичок, практичних дій вихованців. Це їхня творчість, ініціативність, уміння керувати своїми емоціями, розв’язувати проблемні завдання, співпрацювати з дорослими. Члени родин – партнери та надійні помічники створення предметно-розвивального середовища, учасники загальних та групових проектів. Батьки беруть активну участь у змінах, які відбуваються в діяльності дитячого закладу.

Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, проводили бесіди про школу. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Основними питаннями, що треба вирішити у наступному навчальному році є:

·        організація та підтримка безпечного освітнього простору;

·        створення ефективних механізмів спілкування та співпраці з батьками, що сприяють активній участі батьків у житті дитячого садка та спільній роботі з педагогами;

·        організація атестації педагогічних працівників.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, листа МОН України від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік», виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу за 2022/2023 н. р., ураховуючи підсумки освітньої роботи за минулий навчальний рік, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою діяльність у 2023/2024 навчальному році на вирішення наступних завдань:

1.    Дистанційна робота педагогів в умовах воєнного стану. Впровадження інноваційних технологій: застосування нових педагогічних технологій, інтерактивних засобів навчання та ресурсів, що допомагають покращити якість освітнього процесу.

2.    Продовжити освітню роботу, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей.

3.    Формувати соціально-громадянську компетентність дошкільників з метою зміцнення національної ідентичності дітей.

Психологічний супровід та підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного та післявоєнного стану.

 

РОЗДІЛ ІІ

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУР  КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори (конференції) колективу, виробнича нарада, адміністративна нарада, атестаційна комісія

Засідання, тема (зміст)

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Загальні збори

1. Зміст та пріоритетні напрямки діяльності дошкільного закладу в 2023/2024 навчальному році.

- особливості застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану;

- практика застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану;

-  відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану.

до 30.09.2023

Директор

Олена Кесар

 

2. Виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками ЗДО.
Розгляд питань навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу.

Про підвищення рівня обізнаності працівників з питань цивільного захисту

до 10.03.2024

Директор

Олена Кесар

 

3. Звіт керівника про виконану роботу з усіх аспектів діяльності закладу протягом 2023/2024 навчального року.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі.

18.06.2024

Директор

Олена Кесар

 

Виробничі наради

1. Організація роботи закладу освіти у 2023/2024 навчальному році

Щодо особливостей застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану

Про рекомендації з питань безпеки життєдіяльності для працівників закладу дошкільної освіти на період дії воєнного стану

Розподіл функціональних обов'язків та виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Затвердження графіків роботи усіх структурних підрозділів.

Забезпечення функціонування української  мови як державної.

до 30.09.2023

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко

 

2. Організація заходів щодо збереження та економного використання енергоресурсів

Дотримання вимог техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці під час опалювального сезону.

Контроль за обсягом споживання енергоносіїв відповідно до встановлених норм споживання.

до 01.11.2023

Директор

Олена Кесар, завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

3. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ЗДО

Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя у закладі

Про санітарно-гігієнічний стан групових та господарських приміщень

Впродовж року

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко,
завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

4. Підготовка ЗДО до нового навчального 2024/2025 року та організація роботи в оздоровчий період

Про створення безпечних умов та дотримання інструкцій з охорони праці

Про роботу закладу під час виконання ремонтних робіт

Про створення безпечних умов під час рухової діяльності влітку

Про організацію харчування дітей влітку

до 30.05.2024

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко,
завідувач господарства Ірина Кулічевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна рада

Засідання, тема (зміст)

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Педагогічна рада № 1
Напрямки та форми організації освітнього процесу у 2023-2024 н.р.
1. Про вибір секретаря педагогічної ради на 2023/2024 н.р.
Вихователь-методист, Юлія Кривко
2. Аналіз діяльності педагогічного колективу за 2022/2023 навчальний рік.
Вихователь-методист, Юлія Кривко
3. Ознайомлення з нормативними документами, якими регламентовано організаційні аспекти освітньої діяльності у закладі дошкільної освіти на період дії воєнного стану. Атестація педагогів за новим Положенням про атестацію педагогічних працівників.
Директор, Олена Кесар
4. Організація діяльності закладу та дистанційного навчання у 2023-2024 навчальному році. Обговорення та затвердження плану роботи на 2023/2024 навчальний рік.
Вихователь-методист, Юлія Кривко

28.08.2023

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна рада № 2
Впровадження інноваційних технологій для покращення якості освітнього процесу.

1. Виконання рішення попередньої педагогічної ради.
Директор, Олена Кесар
2. Актуальність проблеми.
Вихователь-методист, Кривко Юлія
3. Інноваційні технології у роботі вихователя та інноваційні форми роботи з дітьми.

 Вихователі груп, вихователь-методист, Кривко Юлія

4. Про результати діагностичного дослідження.
Вихователь-методист, Юлія Кривко.

До 25.11.2023

Директор

Олена Кесар,
вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна рада № 3
Технології у дошкільній освіті: як ефективно їх використовувати
1. Виконання рішення попередньої педагогічної ради.
Директор, Олена Кесар
2. Які переваги та недоліки використання технологій у дошкільній освіті. Доповідь.

Вихователь-методист, Юлія Кривко

3. Які особливості використання технологій у роботі з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

Вихователь Анжела Друзіна

4. Про стан використання технологій у роботі педагогів (за результатами онлайн-опитування педагогів). Виступ. Вихователь-методист

Юлія Кривко

до 28.02.2024

Директор,

Олена Кесар,
вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

Педагогічна рада № 4
Підсумки освітньої діяльності за 2023/2024 навчальний рік. (аналітико-підсумкова)
1. Довідка за результатами виконання рішень попередньої педради
Вихователь-методист, Юлія Кривко
2. Аналіз виконання річного плану роботи за 2023/2024 навчальний рік.
Виступ. Директор, Олена Кесар
3. Затвердження плану роботи на літній період 2024 року.
Вихователь-методист, Юлія Кривко

до 30.05.2024

Директор,

Олена Кесар,
вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

 

Комісія з охорони праці

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки щодо виконання

1. Провести огляд кабінетів, групових кімнат, приміщень кухонного блоку, пральні, музичної зали на предмет наявності інструкцій з охорони праці на робочому місці, охорони життя і здоров’я вихованців закладу, посадових інструкцій, інструкцій з протипожежної безпеки тощо

вересень

Члени комісії з охорони праці

 

2. Здійснити перевірку стану дотримання працівниками інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій.

вересень

Члени комісії з охорони праці

 

3. Аналіз виконання вимог колективної угоди між адміністрацією закладу та профспілковим комітетом в розділі охорони праці. Узагальнення матеріалів до профспілкових зборів колективу.

жовтень, лютий

Члени комісії з охорони праці

 

4. Оновити плани евакуації працівників та вихованців закладу на випадок виникнення пожежі, за необхідності внести корективи та узгодити їх з відповідними органами контролю.

1 раз на рік

Члени комісії з охорони праці

 

5. Перевірити наявність спецодягу, миючих та дезінфікуючих засобів у відповідності до вимог Типового переліку та наявність сертифікатів безпеки

щоквартально

Члени комісії з охорони праці

 

6. Перевірити виконання вимог електробезпеки в закладі, обладнання електрощитової закладу.

1 раз на рік

Члени комісії з охорони праці

 

7. Здійснити перевірку стану роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та вихованців закладу в літній оздоровчій період

травень

Члени комісії з охорони праці

 

8. Здійснити перевірку стану обладнання на прогулянкових майданчиках дошкільного закладу, обладнання в групових кімнатах та роздягальнях тощо.

щоквартально

Члени комісії з охорони праці

 

9. Проведення випробування захисного заземлення електроустановок споживачів та електричного обладнання в дошкільному закладі

1 раз на рік

Члени комісії з охорони праці

 

10. Здійснювати постійний громадський контроль за станом адміністративної роботи з питань охорони праці в дошкільному навчальному закладі

щоквартально

Члени комісії з охорони праці

 

11. Контроль з підготовки дошкільного закладу до роботи в осінньо-зимовий період.

Готовність закладу до опалювального сезону (випробування системи опалення).

до 01.10.2023

Члени комісії з охорони праці

 

12. Здійснити рейд – перевірку температурного режиму приміщень закладу. (за умови переходу на очне  навчання)

листопад – квітень щотижнево

Члени комісії з охорони праці

 

13. Підготувати розділ «Охорона праці» до колективної угоди між адміністрацією закладу та колективом. Переглянути та за потреби внести корективи до комплексного плану заходів

січень

Члени комісії з охорони праці

 

14. Контроль за станом навчання та атестації робочого місця працівників закладу з питань охорони праці.

1 раз на 3 роки

Члени комісії з охорони праці

 

Комісія з цивільного захисту

Засідання, тема (зміст)

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Засідання № 1

1. Знайомство з положенням про комісію з цивільного захисту.

2. Обговорення плану роботи комісії з цивільного захисту.

3. Вивчення вимог чинного законодавства з питань цивільного захисту в закладі освіти відповідно до положень Кодексу цивільного захисту, вимог Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту від 21.11.2016 № 1400.

до 14.09.2023

Члени комісії з цивільного захисту

 

Засідання № 2

1. Про стан готовності сил і засобів евакуації вихованців закладу, педагогічного складу та обслуговуючого персоналу із зон надзвичайних ситуацій у безпечні райони.
2. Про заходи проведення Тижня з основ безпеки життєдіяльності дитини.

3. Про навчання педагогічного складу, обслуговуючого персоналу, закладу з питань цивільного захисту відповідно до Програми загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях (12 годин).

4. Про організацію проведення інструктивно-методичного заняття з педагогічними працівниками з питань складання календарних планів освітньої роботи з дітьми з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів тематичних тижнів з безпеки.

до 15.10.2023

Члени комісії з цивільного захисту

 

Засідання № 3

1. Про стан організації роботи з цивільного захисту в закладі (звіт).

2. Про стан проведення моніторингу щодо якості організації освітнього процесу з дітьми, а саме: визначенням необхідних умов, засобів, форм і методів з основ безпеки життєдіяльності.
3. Про вдосконалення та забезпечення матеріально-технічної бази з питань цивільного захисту.

до 27.12.2023

Члени комісії з цивільного захисту

 

Засідання № 4                                                1. Про результати проведення моніторингу щодо якості організації освітнього процесу з дітьми, а саме:

визначенням необхідних умов, засобів, форм і методів з основ безпеки життєдіяльності.

2. Про оновлення інформації у куточках: з цивільного захисту, з пожежної безпеки, з охорони праці.

3. Про заходи проведення Тижня безпеки дитини.

4. Звіт про роботу комісії з цивільного захисту

До 10.05.2024

Члени комісії з цивільного захисту

 

 

Комісія з організації та проведення цінності документів

Засідання, тема (зміст)

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Засідання № 1

1. Знайомство з Положення про комісію з організації та проведення експертизи цінності документів.
2. Обговорення плану роботи комісії.
3. Вивчення вимог чинного законодавства з ведення діловодства в закладі.

4. Про організацію спільно з особами, відповідальними за діловодство навчального закладу, проведення експертизи цінності документів, створених у діловодстві дошкільного навчального закладу під час:

 • складання номенклатури справ;
 • формування документів у справи;
 • підготовки справ до передавання на архівне зберігання.

до 17.01.2024

Члени комісії з організації та проведення експертизи

 

Засідання № 2

1. Про стан опису справ та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.

2. Про стан перевірки чинної номенклатури справ, правильність визначення строків зберігання справ, передбачених номенклатурою, дотримання встановлених правил оформлення документів і формування справ.

3. Звіт про роботу комісії з організації та проведення експертизи цінності документів.

до 30.09.2024

Члени комісії з організації та проведення експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ
ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Підвищення професійної компетентності

Форма роботи

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Тренінг

«Попередження емоційного виснаження»

18.09.2023

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Педагогічна година

«Атестація педагогів: що нового»

До 30.09.2023

Директор, Олена Кесар, вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Семінар

«Інтерактивні комп’ютерні завдання»

15.09.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Ділова гра

«Українська мова в сучасному світі»

Жовтень 2023

Директор, Олена Кесар,  вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Консультація

«Як сформувати культуру академічної доброчесності в дитячому садочку»

До 09.10.2023

Директор, Олена Кесар,  вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Консультація

«Інноваційні форми роботи з батьками»

16.10.2023

Директор, Олена Кесар,  вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Круглий стіл

«Медіаграмотність: як допомогти дітям критично мислити»

До 30.10.2023

Директор, Олена Кесар

 

Круглий стіл

«Нове положення про атестацію педагогічних працівників»

Листопад 2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Майстер-клас

«Створення інтерактивних завдань»

13.11.2023

Директор, Олена Кесар, вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна година

«Професійний стандарт вихователя»

20.11.2023

Директор, Олена Кесар,  вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна година

«Моделювання онлайн-заняття»

27.11.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Інтерактивний семінар

«Упровадження ідей сталого розвитку в освітній процес закладу дошкільної освіти»

07.12.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Консультація

«Використання проектної діяльності у роботі з дітьми»

18.12 2023

Директор

Олена Кесар

 

Консультація

«Самоосвіта педагога: як розвиватися»

15.01.2024

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Консультація

«Сучасні методи та прийоми роботи з дітьми»

29.01.2024

Директор, Олена Кесар

 

Консультація

«Взаємодія з батьками: як будувати ефективні стосунки»

12.02.2024

Директор

Олена Кесар, практичний психолог
Карина Лахно

 

Семінар

«Розвиток творчих здібностей дітей: як стимулювати»

26.02.2024

Директор, Олена Кесар

 

Семінар-практикум

«Інтерактивні комп’ютерні ігри та вправи: як їх використовувати»

14.03.2024

Директор, Олена Кесар

 

Консультація

«Профілактика шкільної дезадаптації шестирічок»

25.03.2024

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Круглий стіл

«Професійна етика педагога: як дотримуватися»

18.04.2024

Директор, Олена Кесар

 

Семінар-практикум

«Наступність: дитячий садок і школа»

29.04.2024

Директор, Олена Кесар, вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Педагогічна година

«Педагогічна майстерність: як досягти успіху»

13.05.2024

Директор, Олена Кесар, вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Ділова гра

«Створення в ЗДО безпечного середовища для дитини»

27.05.2024

Директор, Олена Кесар

 

Самоосвіта

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

1. Опрацювання методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти;

До 15.09.2023

Педагоги

 

2. Опрацювання програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»;

До 15.09.2023

Педагоги

 

3. Опрацювання вимог вивчення та впровадження в практику роботи методичних рекомендацій обласного та міського управління освіти і науки, КЗВО «ДАНО» ДОР;

До 15.09.2023

Педагоги

 

4. Опрацювання методичних рекомендацій щодо дистанційного навчання дошкільників;

До 15.09.2023

Педагоги

 

5. Проводити обговорення новинок педагогічної та методичної літератури, фахових періодичних видань;

За потребою

Педагоги

 

6. Слідкувати за педагогічними інноваціями в дошкільній освіті та організовувати їх обговорення на педагогічних годинах;

За потребою

Педагоги

 

7. Ведення щоденників самоосвіти та індивідуальних планів розвитку професійної компетентності педагога;

Систематично

Педагоги

 

8. Проведення презентацій творчих знахідок педагогів;

До 20.02.2024

Педагоги, які атестуються

 

9. Проведення педгодин з метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами в системі дошкільної освіти.

Щомісяця

Педагогічні працівники

 

Підвищення кваліфікації

(заходи з атестації, курси, участь у методичних заходах різного рівня)

Форма

роботи

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідаль-

ний

Приміт-

ки про виконан-

ня

Заходи з атестації

План роботи атестаційної комісії при Комунальному  закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 Дніпровської міської ради з атестації педагогічних працівників у 2024 році

Відповідно до Плану

Директор,    Олена Кесар

 

Курсова перепідготовка

Друзіна А.О.– вихователь;

Богохвал І.В.– вихователь;

 

 

Кривко Ю.О. – вихователь-методист

 

 

 

 

Ткаченко Т.Г. – вихователь

 

 

 

 

Лахно К.В. – практичний психолог

04.09-15.09.2023

(І етап)

17.10-20.10.2023

(ІІ етап)

09.10-20.10.2023

(І етап)

27.11-01.12.2023

(ІІ етап)

29.01-09.02.2024

(І етап)

18.03-22.03.2024

(ІІ етап)

15.04-26.04.2024

Директор,    Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Методичні заходи різного рівня

Участь у методичних он-лайн заходах на рівні міста та області.

Згідно графіків проведення заходів

Педагогічні працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг якості освіти

(розвиток компетентностей дітей, професійних компетентностей педагогів)

Форма роботи

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідаль

ний

Примітки про виконання

Діагностування дітей

Видати наказ «Про проведення діагностування сформованості освітніх компетентностей дітей дошкільного віку

До 10.10.2023

Директор,    Олена Кесар

 

Провести консультацію та роз’яснення для педагогів груп дошкільного віку «Проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти»

До 15.09.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Провести перше обстеження дітей з метою отримання цілісного уявлення про рівень розвитку особистості дитини, що необхідно для подальшої розвивальної роботи з дітьми

20.09.2023-24.09.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Педагоги груп

 

Круглий стіл
Провести круглий стіл з вихователями паралельних груп щодо результатів, отриманих під час першого обстеження дітей. Опрацювання таблиць. Складання плану подальшої роботи у кожній віковій групі

До 29.09.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог

Карина Лахно
Педагоги груп

 

Провести поточне обстеження дітей

17.01.2024-21.01.2024

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог
Карина Лахно
Педагоги груп

 

Провести узагальнююче обстеження дітей з метою визначення рівня засвоєння дитиною освітніх компетентностей за програмою «Стежинки у Всесвіт»; визначення рівня дошкільної зрілості.

11.04.2024-22.04.2024

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог
Карина Лахно
Педагоги груп

 

Круглий стіл
Провести круглий стіл з вихователями паралельних груп щодо результатів, отриманих під час підсумкового обстеження дітей. Узагальнення карток. Висновки

До 30.04.2024

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог
Карина Лахно
Педагоги груп

 

Оформити висновки за результатами обстеження дітей, порівняльний аналіз у відсотковому співвідношенні, підсумкове визначення рівня розвитку дітей, створення діаграм

До 10.05.2024

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог
Карина Лахно
Педагоги груп

 

Виступи педагогів на Педагогічній раді № 4 з презентацією результатів моніторингу сформованості освітніх компетентностей дітей дошкільного віку

30.05.2024

Вихователь-методист
Юлія Кривко
Практичний психолог
Карина Лахно
Педагоги груп

 

Критерії оцінювання професійної компетентності педагогів

Атестація педагогічних працівників

Відповідно до циклограми

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Відповідно  до наказу МОН України

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Сертифікація педагогічних працівників

За бажанням працівника

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, аналіз її результативності

Протягом року

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Застосування освітніх технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти

Протягом року

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Створення або використання освітніх ресурсів (електронні презентації, відео матеріали, методичні розробки тощо) та їх оприлюднення

Протягом року

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Формування суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку

Протягом року

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

План-циклограма внутрішньої системи оцінювання якості освітнього процесу закладу.

Протягом року

Директор,   Олена Кесар
Вих.-методист
Юлія Кривко

 

Методична робота

(цикли різних методичних форм роботи з педагогами щодо реалізації конкретних річних завдань)

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

1

Вивчати нормативні документи по мірі
надходження

Впродовж навчального року

Директор,    Олена Кесар
Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

2

Спланувати роботу щодо опанування педагогами змісту державного стандарту дошкільної освіти Базового компонента дошкільної освіти, сучасного програмно-методичного забезпечення

Впродовж навчального року

Директор,    Олена Кесар
Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

3

Проводити обговорення статей журналів фахових видань

Впродовж навчального року

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

4

Поповнити кабінет методичною літературою та наочними посібниками, енциклопедичною літературою, дидактичними іграми

Впродовж навчального року

Вихователь-методист,
Юлія Кривко
 

 

5

Упорядкувати архів атестаційних матеріалів

До 01.12.2023

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

6

Забезпечити прозорість та інформованість відкритості закладу освіти через веб-сайт садочка (ст.30 Закон України «Про освіту»)

До 01.11.2023

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

7

Комплектувати банк інноваційних технологій, картотеки інновацій, ППД та матеріали з досвіду їх упровадження

Впродовж навчального року

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

8

Провести педагогічний тиждень для вихователів, які атестуються

До 25.03.2024

Вихователь-методист,
Юлія Кривко

 

9

Провести тематичні дні

День знань

01.09.2023

музичний керівник
вихователі груп

 

День захисників і захисниць України

29.09.2023

(до 01.10.23)

вихователь-методист
вихователі всіх груп

 

День української писемності і мови

27.10.2023

вихователь-методист
вихователі всіх груп

 

Щедрий вечір, Маланка.

13.01.2024

музичний керівник
вихователі груп

 

Стрітення

15.02.2024

музичний керівник
вихователі груп

 

Міжнародний день рідної мови

21.02.2024

вихователі груп

 

День народження

Т.Г. Шевченка

09.03.2024

вихователі груп

 

Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру

05.04.2024

вихователі груп

 

День матері

10.05.2024

вихователі груп

 

День української вишиванки

16.05.2024

вихователі груп

10

Провести тематичні тижні

Тиждень безпеки дитини

16.10.2023-20.10.2023

вихователь-методист

 

Тиждень психології

22.04.2024-26.04.2024

практичний психолог

 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

15.04.2024-19.04.2024

вихователь-методист

 

11

Акції, виставки-огляди, конкурси, серед вихованців з залученням батьків (дистанційно)

Конкурс малюнків «Дякую збройним силам України»

до 01.10.2023

вихователі, вихованці з батьками усіх груп дошкільного віку

 

Конкурс фотографій «Миті осені»

до 09.10.2023

вихователі, вихованці з батьками усіх груп дошкільного віку

 

Акція. Малюнки для відправлення захисникам України «Ви – наші герої!»

до 20.11.2023

вихователі, вихованці з батьками усіх груп дошкільного віку

 

Фото-колаж аплікацій «Зимовий пейзаж»

до 22.12.2023

вихователі, вихованці з батьками усіх груп дошкільного віку

 

Конкурс віршів до дня народження Тараса Шевченка

до 09.03.2024

вихователі, вихованці з батьками усіх груп дошкільного віку

 

Фото-виставка виробів з вторинної сировини «Друге життя використаних речей»

до 18.03.2024

вихователі, вихованці з батьками усіх груп дошкільного віку

 

Конкурс фотографій «З днем вишиванки, Україно!»

до 16.05.2024

вихователі, вихованці з батьками усіх груп дошкільного віку

 

 

 

РОЗДІЛ ІV
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

1. Підготувати приміщення закладу до функціонування в зимовий період:

 • підготувати систему опалення;
 • здійснити виміри опору ізоляції електрообладнання;
 • виконати профілактичні роботи в системі вентиляції;
 • утеплити дверні блоки в усіх приміщеннях дошкільного закладу.

До 01.10.2023

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

2. Забезпечити постійний контроль за дотриманням доведених споживачам граничних обсягів споживання енергоносіїв, режиму економії енергоресурсів.

Систематично

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

3. Провести обстеження технічного стану, визначення відповідності вимогам безпеки життєдіяльності будівель і споруд, приміщень, комунікацій, устаткування, обладнання.

Щокварта-

льно до 10 числа

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

4. Проводити екологічні акції з метою очищення та озеленення території.

До 15.11.2023

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

5. Організувати весняні роботи з благоустрою та озеленення території ЗДО.

До 30.04.2024

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

6. Забезпечити достатню кількість та відповідну якість засобів індивідуального захисту, робочого інвентарю, миючих та дезінфікуючих засобів.

Щомісяця до 10 числа

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

7. Своєчасно здавати звіти:

 • про використання електроенергії;
 • про використання гарячої та холодної води;
 • про використання теплопостачання.

Відповідно до графіку

Завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

8. Косметичні ремонти групових приміщень, студій, залів, кабінетів та інших допоміжних підсобних приміщень.

до 01.07.2024

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

9. Підготувати ігрове обладнання та ігрові майданчики до літнього періоду:

 • відремонтувати столи, лавки, пісочниці;
 • пофарбувати ігрове та спортивне обладнання, столи, лавочки; замінити пісок.

до 31.05.2024

Директор,    Олена Кесар
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

1. Вступний

 

 

2. Первинний

 

3. Повторний

 

4. Позаплановий

5. Цільовий

на робочому місці

 

на робочому місці

1 раз на півріччя

За потреби

За потреби

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко
завідувач господарства
Ірина Кулічевська

 

Загальні інструкції з охорони праці

«Інструкція з протипожежної безпеки для працівників дошкільного навчального закладу»

1 раз на півріччя

 

 

 

«Інструкція з цивільної оборони та діях персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій для працівників дошкільного навчального закладу»

1 раз на півріччя

 

 

 

«Інструкція з електробезпеки для працівників дошкільного навчального закладу»

1 раз на півріччя

 

 

 

«Інструкція з охорони праці на робочому місці» (по посадам)

1 раз на півріччя

 

 

 

«Інструкція з дотримання Санітарного регламенту»

щоквартально

 

 

«Інструкція з надання першої долікарської допомоги»

1 раз на півріччя

 

 

 

Охорона життя та здоров’я дітей

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

З метою зміцнення та збереження здоров’я кожного вихованця систематично проводити інструктажі з охорони праці з працівниками закладу

згідно графіка

Працівники ЗДО

 

Проаналізувати наявність посадових інструкцій у колективу

серпень

 

З метою запобігання нещасних випадків стежити за дотриманням техніки безпеки у групах та на ділянках.

постійно

 

Оформити пам’ятки, щодо дій під час надзвичайних ситуацій

протягом року

 

Надати методичну допомогу з пропаганди правил пожежної безпеки та ТБ серед дітей.

протягом року

 

Розробити та організувати заходи, спрямовані на дотримування дітьми правил дорожнього руху.

1 раз на квартал

 

Провести спільні з педагогічним та обслуговуючим персоналом закладу протипожежні тренування

до 15.10.2022

 

 

Санітарно-просвітницька робота (гігієнічне навчання/виховання)

 

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Провести лекторіуми з педагогічними працівниками за темами:
1) Травмування та фізичні перевантаження дітей на заняттях з фізкультури;

до 21.09.2023

Сестра медична старша
 

 

2) Домедична допомога дітям під час травмування;

до 18.11.2023

Сестра медична старша
 

 

3) Санітарно-гігієнічний режим у дошкільному закладі;

до 22.12.2023

Сестра медична старша
 

 

4) Вплив культури харчування на здоров'я дитини;

до 20.01.2024

Сестра медична старша
 

 

5) Профілактика інфекційних захворювань у дошкільному закладі;

до 17.02.2024

Сестра медична старша
 

 

6) Особиста гігієна працівників дошкільного закладу;

до 10.03.2024

Сестра медична старша
 

 

Розробити санітарний бюлетень для санітарно-просвітницької роботи педагогів із батьками «Раціональне харчування дітей»

до 01.09.2023

Сестра медична старша
 

 

Підготувати інформацію для інформаційного стенду з тем:

 • Профілактика порушення постави у дитини;
 • Профілактика дитячої плоскостопості;
 • Режим харчування дитини.

до 16.02.2024

Сестра медична старша
 

 

 

РОЗДІЛ V
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Взаємодія з батьками, органом батьківського самоврядування

Форма роботи

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Загальні батьківські збори

Модернізація змісту освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку.
1. Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти із сім’єю – запорука успіху освітньої діяльності.
2.Міні лекція «Формування світогляду дитини в умовах сімейного виховання».
3. «Батьківська скринька» - поради, пропозиції батьків.

до 16.11.2023

Директор,   

Олена Кесар
Практичний психолог
Карина Лахно
Вихователь-методист
Юлія Кривко
 

 

Консультації спеціалістів для батьків

У війни не дитяче обличчя: як говорити з дитиною про війну та її наслідки

06.10.2023

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Психологічні особливості дітей старшого дошкільного віку

09.11.2023

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Як допомогти дітям впоратись із тривожністю під час воєнних дій

09.12.2023

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Секрети екстерналізації, або як приборкати внутрішнього Неслухнясика Розбишаковича

08.02.2024

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Вплив анімаційних фільмів на розвиток психічних процесів дитини

14.03.2024

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Як повернути агресію батьків у конструктивне русло?

11.04.2024

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Щоб шкільний старт був успішним

16.05.2024

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Батьківські збори

Ранній вік
1. Ознайомлення з особливостями становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу».
2. «Як допомогти дитині. Адаптація дітей до дитячого садка»

до 16.09.2023

Вихователі

 

Молодший вік
1. Завдання освітньої діяльності на 2022/2023 н. р. у світлі програми «Стежинки у Всесвіт».
2. «Я дорослішаю». Психологічно-вікова характеристика розвитку дітей 4-го року життя.

до 16.09.2023

Вихователі

 

Середній вік
1. Завдання виховання та навчання дітей на 2022/2023 н. р. у світлі програми.
2. Особливості психологічного і фізичного розвитку дитини 5-го року життя.

до 16.09.2023

Вихователі

 

Старший вік

1. Батьківський всеобуч «Завдання виховання та навчання дітей на 2022/2023 навчальний рік у світлі програми».

до 16.09.2023

Вихователі

 

Старший вік
Роль гри у підготовці до школи.

до 15.05.2024

Вихователі

 

Ранній вік
Оздоровлюємося залюбки влітку.

до 15.05.2024

Вихователі

 

Молодший вік
Експериментуємо разом з дитиною (пошуково-дослідницька діяльність).

до 15.05.2024

Вихователі

 

Середній вік
Збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини в умовах сьогодення.

до 15.05.2024

Вихователі

 

Співпраця із закладами загальної середньої освіти,

іншими установами й організаціями

Форма роботи

Тема (зміст) заходів

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Круглі столи

«Узгодження та затвердження плану взаємодії ЗДО і ЗОШ на новий навчальний рік».

16.09.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

«Особливості роботи з дітьми шостого року життя в ЗДО та школі. Як полегшити процес адаптації до школи».

до 01.05.2024

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Робота з дітьми (за умов переходу на офлайн навчання)

Запросити дітей-випускників дитсадка на свята, дозвілля в старших групах

До 31.12.2023

Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Провести цикл занять із введення дітей у шкільне життя, з метою розв’язання проблеми адаптації дітей у першому класі

До 31.03.2024

Вихователь-методист
Юлія Кривко

Вихователі

 

РОЗДІЛ VІ
ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ)

Вивчення стану організації освітнього процесу

№ та назва блоку

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Тематичне

1. Стан організації дистанційної роботи відповідно Методичних рекомендацій МОН України від 02.04.2022 № 1/3845-22

До 24.11.2023

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко
 

 

2. Стан роботи з безпеки життєдіяльності в ЗДО

До 28.04.2024

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко
 

 

Фронтальне

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (група середнього дошкільного віку «Ромашка»)

До 29.10.2023

Директор,   

Олена Кесар
Члени комісії

 

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (група старшого дошкільного віку «Мальва»)

До 17.02.2024

Директор,   

Олена Кесар
Члени комісії

 

Підсумкове

Готовність дітей до навчання у школі

До 30.04.2024

Практичний психолог
Карина Лахно
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Оперативне

Вивчення системи роботи молодих спеціалістів

Упродовж року

Директор, Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Стан освітнього процесу (відповідно до плану роботи закладу)

Упродовж року

Директор, Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Підготовка до нового навчального року

До 28.08.2024

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Стан проведення свят, розваг (за умов повернення до навчання в очній формі)

Упродовж року

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

Вивчити рівень педагогічної майстерності та стан освітньо-виховної роботи вихователів, що атестуються, виконання рекомендацій щодо атестації

До 30.04.2024

Директор,   

Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко
 

 

Виконання вимог нормативних документів, які регламентують діяльність дошкільного закладу

Упродовж року

Директор, Олена Кесар
Вихователь-методист
Юлія Кривко

 

МПК на заняттях з фізичної культури (за умов повернення до очної форми навчання)

2 рази на рік

Вихователь-методист
Юлія Кривко,
сестра медична старша

 

Рівень адаптованості дітей до умов дитячого садка

До 15.10.2023

Практичний психолог
Карина Лахно

 

Вивчення питань функціонування

Назва блоку

Тема (зміст) діяльності

Термін

Відповідальний

Примітки про виконання

Безпека життєдіяльності, охорона праці, охорона дитинства

Стан роботи щодо дотримання працівниками закладу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з охорони праці

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства
 

 

Контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників тощо, які використовуються під час освітнього процесу відповідно до чинних типових переліків і норм

Щомісячно

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан роботи щодо попередження нещасних випадків з працівниками та дітьми.

Щомісячно

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан загального тexнiчного огляду будинку і споруд закладу дошкільної освіти

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан спортивного обладнання та проведення занять з музики у музичній залі

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькування), вжиття заходів для їх вирішення

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан малих форм на дитячих майданчиках, спортивного обладнання на спортивному майданчику та ігрових дитячих майданчиках

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан готовності сил і засобів евакуації вихованців закладу, педагогічного складу та обслуговуючого персоналу із зон надзвичайних ситуацій у безпечні райони.

Жовтень 2023, травень 2024

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан організації роботи з цивільного захисту в закладі

Грудень 2023

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан проведення моніторингу щодо якості організації освітнього процесу з дітьми, а саме: визначенням необхідних умов, засобів, форм і методів з основ безпеки життєдіяльності

Жовтень 2023, травень 2024

Директор,   

вихователь-методист,

 

Стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщень

Щомісячно

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Стан вентиляційних каналів на харчоблоці ЗДО.

Щоквартально

Директор,   

вихователь-методист, завідувач господарства

 

Організація харчування (за умови переходу на очне навчання)

Вивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та організації харчування в закладі

Щомісячно

Директор, сестра медична старша, батьківська громадськість

 

Стан транспортування продуктів харчування, умови і терміни придатності, відповідність сертифікатам якості продуктів

Щомісячно

Директор, сестра медична старша, батьківська громадськість

 

Контроль за технологією приготування страв, їхній вихід, наявність відібраних добових проб кожної страви

Щомісячно

Директор, сестра медична старша, батьківська громадськість

 

Стан роботи щодо дотримання належних умов повноцінного збалансованого харчування дітей

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

Відповідність режиму харчування та умов прийому їжі віковим та гігієнічним вимогам

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

Стан роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок у вихованців під час приймання їжі

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

Забезпечення оптимального питного режиму дітей

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

Медичне обслуговування (за умови переходу на очне навчання)

Стан дотримання маркування дитячих меблів відповідно до антропометричних вимірювань дітей

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

Стан здоров’я дітей, захворювання

Щомісячно

Директор, сестра медична старша

 

 

Організація рухового режиму дітей та загартування

Щоквартально

Директор, сестра медична старша

 

Стан роботи щодо ефективності виконання заходів з фізкультурно-оздоровчої роботи

Щоквартально

Директор, сестра медична старша

 

Виконання медико-профілактичних заходів

Щоквартально

Директор, сестра медична старша

 

 

ДОДАТКИ до плану за ПОСИЛАННЯМ